Poème-France.com

Poeme : A La Lueur Du Feu.A La Lueur Du Feu.

Je me souviens de lui
A la lueur du feu,
Je me souviens de lui,
Mais trop peu.
Je ne peux redessiner son corps,
Tous ses détails,
Mais, je me souviens de ses yeux
Ses cheveux et ses mains,
Son cœur brisé,
Sa faille
Qu’il a voulu refermer…
Alors il a pris une femme,
Au hasard,
Par la main,
Dans un hôtel de Paris,
Du soir
Au matin…
A la lueur du feu
Le temps s’arrête,
On fait ce que l’on veut,
Mais quand le feu s’éteint,
La joie s’arrête,
Le temps reprend son cours,
On se sépare au petit jour.
Tsilia

PostScriptum

Donner-moi votre avis sur ce poème. Merci.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mə suvjɛ̃ də lɥi
a la lɥœʁ dy fø,
ʒə mə suvjɛ̃ də lɥi,
mε tʁo pø.
ʒə nə pø ʁədesine sɔ̃ kɔʁ,
tus sε detaj,
mε, ʒə mə suvjɛ̃ də sεz- iø
sε ʃəvøz- e sε mɛ̃,
sɔ̃ kœʁ bʁize,
sa fajə
kil a vuly ʁəfεʁme…
alɔʁz- il a pʁiz- ynə famə,
o-azaʁ,
paʁ la mɛ̃,
dɑ̃z- œ̃n- otεl də paʁi,
dy swaʁ
o matɛ̃…
a la lɥœʁ dy fø
lə tɑ̃ saʁεtə,
ɔ̃ fε sə kə lɔ̃ vø,
mε kɑ̃ lə fø setɛ̃,
la ʒwa saʁεtə,
lə tɑ̃ ʁəpʁɑ̃ sɔ̃ kuʁ,
ɔ̃ sə sepaʁə o pəti ʒuʁ.