Poème-France.com

Poeme : Si J’Étais Moi…Si J’Étais Moi…

17 aout 2002
Si j’étais moi,
Je puiserais dans mon âme
Toute ma tendresse et ma douceur
Pour te déclarer la flamme
De cet amour qui envahit mon cœur,
Sur tes lèvres, je déposerais un baisers,
Et te dirais que je ne pense qu’à toi,
Et sûrement, je t’embrasserais
En te prenant dans mes bras…
Mes encore une fois
Je ne peux pas être moi
Car j’ai peur de souffrir,
Peur de ta réaction
Et que résonne ton rire
Telle une détonation…
Alors, pour nous protéger
Je ne t’avouerais rien,
J’enfermerais mes sentiments sous-clé,
Comme le plus précieux des biens,
Mais quand tu me regarderas
De tes yeux de braise,
J’aurais toujours au fond de moi
Cet immense malaise,
Celui de la passion…
Tsilia

PostScriptum

Votre avis ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

di- sεt au dø milə dø
si ʒetε mwa,
ʒə pɥizəʁε dɑ̃ mɔ̃n- amə
tutə ma tɑ̃dʁεsə e ma dusœʁ
puʁ tə deklaʁe la flamə
də sεt amuʁ ki ɑ̃vai mɔ̃ kœʁ,
syʁ tε lεvʁə, ʒə depozəʁεz- œ̃ bεze,
e tə diʁε kə ʒə nə pɑ̃sə ka twa,
e syʁəmɑ̃, ʒə tɑ̃bʁasəʁε
ɑ̃ tə pʁənɑ̃ dɑ̃ mε bʁa…
mεz- ɑ̃kɔʁə ynə fwa
ʒə nə pø pa εtʁə mwa
kaʁ ʒε pœʁ də sufʁiʁ,
pœʁ də ta ʁeaksjɔ̃
e kə ʁezɔnə tɔ̃ ʁiʁə
tεllə ynə detɔnasjɔ̃…
alɔʁ, puʁ nu pʁɔteʒe
ʒə nə tavuəʁε ʁjɛ̃,
ʒɑ̃fεʁməʁε mε sɑ̃timɑ̃ su kle,
kɔmə lə plys pʁesjø dε bjɛ̃,
mε kɑ̃ ty mə ʁəɡaʁdəʁa
də tεz- iø də bʁεzə,
ʒoʁε tuʒuʁz- o fɔ̃ də mwa
sεt imɑ̃sə malεzə,
səlɥi də la pasjɔ̃…