Poème-France.com

Poeme : Ce Qui Me Gène…Ce Qui Me Gène…

30 aout 2002

Ça ne me gène pas de t’attendre,
De devenir douce et tendre,
Pourvu que je sois comme tu veux…

Ça ne me gène pas de te voir
Embrasser une autre dans le noir,
Pourvu qu’un jour ce soit nous deux…

Ça ne me gène pas de te voir aimer
Celle pour qui tu te sens fait,
Pourvu qu’un jour celle-ci soit moi…

Ça ne me gène pas de te voir sourire
Pour ses regards et son rire,
Pourvu qu’un jour ce soir pour moi…

Mais ce qui me gène
C’est de te voir peu à peu
Mourir devant mes yeux,
C’est de savoir que tu donnes tant
Alors qu’elle pense perdre son temps,
C’est de sentir que pour son bonheur
Tu perds trop de ton cœur,
Voilà ce qui me gène…
Tsilia

PostScriptum

Votre avis ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tʁɑ̃tə au dø milə dø

sa nə mə ʒεnə pa də tatɑ̃dʁə,
də dəvəniʁ dusə e tɑ̃dʁə,
puʁvy kə ʒə swa kɔmə ty vø…

sa nə mə ʒεnə pa də tə vwaʁ
ɑ̃bʁase ynə otʁə dɑ̃ lə nwaʁ,
puʁvy kœ̃ ʒuʁ sə swa nu dø…

sa nə mə ʒεnə pa də tə vwaʁ εme
sεllə puʁ ki ty tə sɑ̃s fε,
puʁvy kœ̃ ʒuʁ sεllə si swa mwa…

sa nə mə ʒεnə pa də tə vwaʁ suʁiʁə
puʁ sε ʁəɡaʁdz- e sɔ̃ ʁiʁə,
puʁvy kœ̃ ʒuʁ sə swaʁ puʁ mwa…

mε sə ki mə ʒεnə
sε də tə vwaʁ pø a pø
muʁiʁ dəvɑ̃ mεz- iø,
sε də savwaʁ kə ty dɔnə tɑ̃
alɔʁ kεllə pɑ̃sə pεʁdʁə sɔ̃ tɑ̃,
sε də sɑ̃tiʁ kə puʁ sɔ̃ bɔnœʁ
ty pεʁd tʁo də tɔ̃ kœʁ,
vwala sə ki mə ʒεnə…