Poème-France.com

Poeme : Comment Te Dire ?Comment Te Dire ?

05/09/02
Comment te dire
Que je meurs
Dans tes sourires,
Que mon cœur
Me fait souffrir,
Que moi sans toi
Ce n’est pas la vie,
Que loin de toi
Je dépéris,
Que d’un regard
Tu peux m’envoûter,
Que c’est par hasard
Que j’ai commencé à t’aimer,
Qu’à ma dépression
Tu n’y es pas pour rien,
Que seule mon illusion
Me maintient,
Qu’en regardant ce poème
Tu y devineras un « je t’aime »,
Comment te le dire ?
Tsilia

PostScriptum

Votre avis…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

zeʁo sɛ̃k slaʃ zeʁo nəf slaʃ zeʁo dø
kɔmɑ̃ tə diʁə
kə ʒə mœʁ
dɑ̃ tε suʁiʁə,
kə mɔ̃ kœʁ
mə fε sufʁiʁ,
kə mwa sɑ̃ twa
sə nε pa la vi,
kə lwɛ̃ də twa
ʒə depeʁi,
kə dœ̃ ʁəɡaʁ
ty pø mɑ̃vute,
kə sε paʁ-azaʁ
kə ʒε kɔmɑ̃se a tεme,
ka ma depʁesjɔ̃
ty ni ε pa puʁ ʁjɛ̃,
kə sələ mɔ̃n- ilyzjɔ̃
mə mɛ̃tjɛ̃,
kɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ sə pɔεmə
ty i dəvinəʁaz- yn « ʒə tεmə »,
kɔmɑ̃ tə lə diʁə ?