Poème-France.com

Poeme : Pas Ce Soir.Pas Ce Soir.

10/10/02
Une ombre passe,
Je me sens perdu,
Encore un face à face
Avec le démon de mes nuits.
Un bruit de casse,
Je suis dépourvue
De tout en face
De ce démon qui survie.
Un sentiment de malaise
Envahie tout mon corps,
Je ne me sens pas à mon aise,
Je suis devant la mort…
C’est toi, si petite,
Qui me donne tout ces cauchemars,
Et qui me précipite
Dans ta tombe noire…
Et même si je n’y suis pour rien
Au fait que ta vie n’est durée que quatre matins,
Un jour je te rejoindrai,
Mais pas ce soir,
Alors laisse-moi rêvé,
Il se fait tard…
Tsilia

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

di- slaʃ di- slaʃ zeʁo dø
ynə ɔ̃bʁə pasə,
ʒə mə sɑ̃s pεʁdy,
ɑ̃kɔʁə œ̃ fasə a fasə
avεk lə demɔ̃ də mε nɥi.
œ̃ bʁɥi də kasə,
ʒə sɥi depuʁvɥ
də tut- ɑ̃ fasə
də sə demɔ̃ ki syʁvi.
œ̃ sɑ̃timɑ̃ də malεzə
ɑ̃vai tu mɔ̃ kɔʁ,
ʒə nə mə sɑ̃s pa a mɔ̃n- εzə,
ʒə sɥi dəvɑ̃ la mɔʁ…
sε twa, si pətitə,
ki mə dɔnə tu sε koʃəmaʁ,
e ki mə pʁesipitə
dɑ̃ ta tɔ̃bə nwaʁə…
e mεmə si ʒə ni sɥi puʁ ʁjɛ̃
o fε kə ta vi nε dyʁe kə katʁə matɛ̃,
œ̃ ʒuʁ ʒə tə ʁəʒwɛ̃dʁε,
mε pa sə swaʁ,
alɔʁ lεsə mwa ʁεve,
il sə fε taʁ…