Poème-France.com

Poeme : AltitudeAltitude

18/10/02
Je ferme les yeux,
Me sens partir dans mes rêves,
Enfin une trêve !
Tout est bleu,
Doux comme les nuages,
Loin des orages
Qui font ma vie…
Je prends de l’altitude,
Frôle le monde des anges,
Je suis loin de mes habitudes
Mais il y a toujours en moi
Cette sensation étrange
Que ça ne durera pas…
Je me sens apaisé
Dans ce monde sans trahison,
Plus près de l’horizon,
Presque en sûreté,
Pleine de joies et d’espoir,
Loin des cauchemars
Qui font mes nuits…
Je prends de l’altitude,
Frôle le monde des anges,
Je suis loin de mes habitudes
Mais il y a toujours en moi
Cette sensation étrange
Que ça ne durera pas…
J’avance doucement
Dans ce ciel sans fin,
Qui me paraît moins lointain,
Je crois maintenant
Qu’ici tout est possible,
Même l’inaccessible
Qui nourrit mes envies…
Je prends de l’altitude,
Frôle le monde des anges,
Je suis loin de mes habitudes
Mais il y a toujours en moi
Cette sensation étrange
Que ça ne durera pas…
Mais tout les rêves ont une fin,
Même les plus beaux empires,
Tout ce termine au matin,
Adieu l’envie de rire,
Le retour en arrière
M’est impossible,
Je suis revenue sur terre,
Adieu l’inaccessible…
C’est fini l’altitude,
Fin le monde des anges,
Retour aux habitudes,
On devrait toujours croire
Aux sensations étranges
Qui montrent ce qu’on ne veux pas voir.
Tsilia

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

diz- ɥi slaʃ di- slaʃ zeʁo dø
ʒə fεʁmə lεz- iø,
mə sɑ̃s paʁtiʁ dɑ̃ mε ʁεvə,
ɑ̃fɛ̃ ynə tʁεvə !
tut- ε blø,
du kɔmə lε nɥaʒə,
lwɛ̃ dεz- ɔʁaʒə
ki fɔ̃ ma vi…
ʒə pʁɑ̃ də laltitydə,
fʁolə lə mɔ̃də dεz- ɑ̃ʒə,
ʒə sɥi lwɛ̃ də mεz- abitydə
mεz- il i a tuʒuʁz- ɑ̃ mwa
sεtə sɑ̃sasjɔ̃ etʁɑ̃ʒə
kə sa nə dyʁəʁa pa…
ʒə mə sɑ̃sz- apεze
dɑ̃ sə mɔ̃də sɑ̃ tʁaizɔ̃,
plys pʁε də lɔʁizɔ̃,
pʁεskə ɑ̃ syʁəte,
plεnə də ʒwaz- e dεspwaʁ,
lwɛ̃ dε koʃəmaʁ
ki fɔ̃ mε nɥi…
ʒə pʁɑ̃ də laltitydə,
fʁolə lə mɔ̃də dεz- ɑ̃ʒə,
ʒə sɥi lwɛ̃ də mεz- abitydə
mεz- il i a tuʒuʁz- ɑ̃ mwa
sεtə sɑ̃sasjɔ̃ etʁɑ̃ʒə
kə sa nə dyʁəʁa pa…
ʒavɑ̃sə dusəmɑ̃
dɑ̃ sə sjεl sɑ̃ fɛ̃,
ki mə paʁε mwɛ̃ lwɛ̃tɛ̃,
ʒə kʁwa mɛ̃tənɑ̃
kisi tut- ε pɔsiblə,
mεmə linaksesiblə
ki nuʁʁi mεz- ɑ̃vi…
ʒə pʁɑ̃ də laltitydə,
fʁolə lə mɔ̃də dεz- ɑ̃ʒə,
ʒə sɥi lwɛ̃ də mεz- abitydə
mεz- il i a tuʒuʁz- ɑ̃ mwa
sεtə sɑ̃sasjɔ̃ etʁɑ̃ʒə
kə sa nə dyʁəʁa pa…
mε tu lε ʁεvəz- ɔ̃ ynə fɛ̃,
mεmə lε plys boz- ɑ̃piʁə,
tu sə tεʁminə o matɛ̃,
adjø lɑ̃vi də ʁiʁə,
lə ʁətuʁ ɑ̃n- aʁjεʁə
mεt- ɛ̃pɔsiblə,
ʒə sɥi ʁəvənɥ syʁ teʁə,
adjø linaksesiblə…
sε fini laltitydə,
fɛ̃ lə mɔ̃də dεz- ɑ̃ʒə,
ʁətuʁ o-abitydə,
ɔ̃ dəvʁε tuʒuʁ kʁwaʁə
o sɑ̃sasjɔ̃z- etʁɑ̃ʒə
ki mɔ̃tʁe sə kɔ̃ nə vø pa vwaʁ.