Poème-France.com

Poeme : Avec Toi.Avec Toi.

C’est quand le soleil se lève
Qu’il dévoile tous mes rêves,
Quand les étoiles s’éloignent
Et que seuls les cieux témoignent
De mes nuits
Je sais que je veux passer
Toute ma vie
Entière, à tes côtés.

Et même si j’ai un peu peur
Je sens qu’au fond de mon cœur
Il n’y a qu’une seule place,
Une seule, pour toi
Et même si des fois j’en tremble
Et qu’aucune vie ne se ressemble
Je veux en vivre qu’une seule,
Une seule, avec toi.

C’est quand l’éternité s’étend
Bien au-delà du firmament
Qu’au loin l’horizon se dessine
C’est alors que je devine
Dans mes nuits
Tant de désir à passer
Toute ma vie
Entière, à tes côtés.

Et même quand j’ai un peu froid
Et que mon corps devient las,
Je sais que je n’ai qu’un avenir,
Un seul, avec toi.
Et même si tu as de la peine
Que tes espérances sont vaines,
Tu sais que je suis toujours là,
Jamais loin de toi.
Tsilia

PostScriptum

Donnez moi votre avis, s’il vous plaît. Cécile.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sε kɑ̃ lə sɔlεj sə lεvə
kil devwalə tus mε ʁεvə,
kɑ̃ lεz- etwalə selwaɲe
e kə səl lε sjø temwaɲe
də mε nɥi
ʒə sε kə ʒə vø pase
tutə ma vi
ɑ̃tjεʁə, a tε kote.

e mεmə si ʒε œ̃ pø pœʁ
ʒə sɑ̃s ko fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ
il ni a kynə sələ plasə,
ynə sələ, puʁ twa
e mεmə si dε fwa ʒɑ̃ tʁɑ̃blə
e kokynə vi nə sə ʁəsɑ̃blə
ʒə vøz- ɑ̃ vivʁə kynə sələ,
ynə sələ, avεk twa.

sε kɑ̃ letεʁnite setɑ̃
bjɛ̃ o dəla dy fiʁmame
ko lwɛ̃ lɔʁizɔ̃ sə desinə
sεt- alɔʁ kə ʒə dəvinə
dɑ̃ mε nɥi
tɑ̃ də deziʁ a pase
tutə ma vi
ɑ̃tjεʁə, a tε kote.

e mεmə kɑ̃ ʒε œ̃ pø fʁwa
e kə mɔ̃ kɔʁ dəvjɛ̃ las,
ʒə sε kə ʒə nε kœ̃n- avəniʁ,
œ̃ səl, avεk twa.
e mεmə si ty a də la pεnə
kə tεz- εspeʁɑ̃sə sɔ̃ vεnə,
ty sε kə ʒə sɥi tuʒuʁ la,
ʒamε lwɛ̃ də twa.