Poème-France.com

Poeme : Emmène MoiEmmène Moi

24/04/03
Emmène moi au-delà
De tes propres rêves
Rien que toi et moi
Là où rien ne s’achève,
Emmène moi voir si ailleurs
Existe le bonheur
Laisse moi atteindre ton cœur
Et combattre tes peurs,
Emmène moi encore voyager
Sur ta peau, sur ton corps,
Te couvrir de baisers
Et rendre notre amour plus fort,
Emmène moi juste un moment
Ou pour bien plus longtemps
Je t’apprendrai mes sentiments,
On découvrira le firmament,
Emmène moi loin de la raison
Vers les chemins de la perdition
Là où il y a une seule saison,
Celle de la passion…
Tsilia

PostScriptum

Votre avis s’il vous plaît…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vɛ̃t- katʁə slaʃ zeʁo katʁə slaʃ zeʁo tʁwa
ɑ̃mεnə mwa o dəla
də tε pʁɔpʁə- ʁεvə
ʁjɛ̃ kə twa e mwa
la u ʁjɛ̃ nə saʃεvə,
ɑ̃mεnə mwa vwaʁ si ajœʁ
εɡzistə lə bɔnœʁ
lεsə mwa atɛ̃dʁə tɔ̃ kœʁ
e kɔ̃batʁə tε pœʁ,
ɑ̃mεnə mwa ɑ̃kɔʁə vwajaʒe
syʁ ta po, syʁ tɔ̃ kɔʁ,
tə kuvʁiʁ də bεze
e ʁɑ̃dʁə nɔtʁə amuʁ plys fɔʁ,
ɑ̃mεnə mwa ʒystə œ̃ mɔmɑ̃
u puʁ bjɛ̃ plys lɔ̃tɑ̃
ʒə tapʁɑ̃dʁε mε sɑ̃timɑ̃,
ɔ̃ dekuvʁiʁa lə fiʁmame,
ɑ̃mεnə mwa lwɛ̃ də la ʁεzɔ̃
vεʁ lε ʃəmɛ̃ də la pεʁdisjɔ̃
la u il i a ynə sələ sεzɔ̃,
sεllə də la pasjɔ̃…