Poème-France.com

Poeme : Mon Oncle (Pascal)Mon Oncle (Pascal)

Toi mon tonton
Tu est mon poizon
Tu est l’homme idéale
Tu est mon âme
Tu ne ma jamais trahis
Et sa je ten remercie
Tu est le meilleur
Tu veut mon bonheur
Tu a 24 ans
Et moi j ai 14 ans
Mes tu ma toujours dit de te considérait comme un ami
Ses se que je fait depuis 14 ans aujourd hui
On se chamaille
Et quand on se calme mes cheveux sont en bataille
On n’aime bien discuter
On se dit tout nos secret
Tu est comme mon meilleur ami
Ses pour toi que je reste envie
Sinon il y a déja 6 ans que je serait partie
Je t’aime mes j’ai honte de te le dire
Car je sais que tu va te metrre a rire
Juste merci pour tous les souvenirs que tu ma laisser
Qui seront graver a jamais
Tu garderas une grande place dans mon cœur
Tu resteras mon bonheur
Et sa meme si je meurt

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

a mon tonton cheri vous en penser quoi


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa mɔ̃ tɔ̃tɔ̃
ty ε mɔ̃ pwazɔ̃
ty ε lɔmə idealə
ty ε mɔ̃n- amə
ty nə ma ʒamε tʁai
e sa ʒə tεn ʁəmεʁsi
ty ε lə mεjœʁ
ty vø mɔ̃ bɔnœʁ
ty a vɛ̃t- katʁə ɑ̃
e mwa ʒi ε katɔʁzə ɑ̃
mε ty ma tuʒuʁ di də tə kɔ̃sideʁε kɔmə œ̃n- ami
sε sə kə ʒə fε dəpɥi katɔʁzə ɑ̃ oʒuʁ ɥi
ɔ̃ sə ʃamajə
e kɑ̃t- ɔ̃ sə kalmə mε ʃəvø sɔ̃t- ɑ̃ batajə
ɔ̃ nεmə bjɛ̃ diskyte
ɔ̃ sə di tu no sεkʁε
ty ε kɔmə mɔ̃ mεjœʁ ami
sε puʁ twa kə ʒə ʁεstə ɑ̃vi
sinɔ̃ il i a deʒa siz- ɑ̃ kə ʒə səʁε paʁti
ʒə tεmə mε ʒε ɔ̃tə də tə lə diʁə
kaʁ ʒə sε kə ty va tə mεtʁə a ʁiʁə
ʒystə mεʁsi puʁ tus lε suvəniʁ kə ty ma lεse
ki səʁɔ̃ ɡʁave a ʒamε
ty ɡaʁdəʁaz- ynə ɡʁɑ̃də plasə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
ty ʁεstəʁa mɔ̃ bɔnœʁ
e sa məmə si ʒə məʁ

bajəl sɛ̃di