Poème-France.com

Poeme : SamediSamedi

Aujourd hui nous somme samedi
Pour le premier fois il ma sourie
Il est venu pres de moi
Est ma dit
« Cindy notre amour nest pas fini »
Non il nest pas fini
Mes dit moi pourquoi ma tu menti
Dit moi pourquoi sa fait 11 mois
Que tu ne me regarde pas
Et aujourd hui tu t assois pres de moi
Je nest plus envie de toi
Je ne veut meme plus entendre ta voix
Tu ma fait souffrir
Tu a voule partir
Si tu me dit pardon
Peut etre que tu redeviendra mon poizon
Mes pour le moment je suis perdu
Je men veut d etre comme je suis
Mes bon ses la vie
Que penser de toi
Que penser de moi
Je ne ses plus
Que penser de nous
De notre amour
Je suis vraiment perdu
Je vait te laisser loin de moi
Comme sa je t oublirait encore une fois
Ma depression ne fera que s enpirais
Et mes veines finirons bien par se couper

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

je les ecrit hier soir excuser moi pour les faute mes je suis presser ses lordi portable de ma copine


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁ ɥi nu sɔmə samədi
puʁ lə pʁəmje fwaz- il ma suʁi
il ε vəny pʁə- də mwa
ε ma di
« sɛ̃di nɔtʁə amuʁ nεst pa fini »
nɔ̃ il nεst pa fini
mε di mwa puʁkwa ma ty mɑ̃ti
di mwa puʁkwa sa fε ɔ̃zə mwa
kə ty nə mə ʁəɡaʁdə pa
e oʒuʁ ɥi ty te aswa pʁə- də mwa
ʒə nεst plysz- ɑ̃vi də twa
ʒə nə vø məmə plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa
ty ma fε sufʁiʁ
ty a vulə paʁtiʁ
si ty mə di paʁdɔ̃
pø εtʁə kə ty ʁədəvjɛ̃dʁa mɔ̃ pwazɔ̃
mε puʁ lə mɔmɑ̃ ʒə sɥi pεʁdy
ʒə mεn vø de εtʁə kɔmə ʒə sɥi
mε bɔ̃ sε la vi
kə pɑ̃se də twa
kə pɑ̃se də mwa
ʒə nə sε plys
kə pɑ̃se də nu
də nɔtʁə amuʁ
ʒə sɥi vʁεmɑ̃ pεʁdy
ʒə vε tə lεse lwɛ̃ də mwa
kɔmə sa ʒə te ubliʁε ɑ̃kɔʁə ynə fwa
ma dəpʁesjɔ̃ nə fəʁa kə εs ɑ̃piʁε
e mε vεnə finiʁɔ̃ bjɛ̃ paʁ sə kupe

bajəl sɛ̃di