Poème-France.com

Poeme : Trahis Par Ma Meilleur AmieTrahis Par Ma Meilleur Amie

A votre avie ses quoi le plus difficile
D’avoir une amie qui vous trahis
Ou un garcon qui fait tout pour détruire votre vie
Anne-Sophie tu savait que je l’aimer encore
Alord pourquoi tu me la volé
Pourquoi tu voulé me voir pleuré
Tu te disais ma meilleur amie
Alord pourquoi ma tu trahis
Jonathan s’était moi
Mes aujourd’hui tu la pris pour toi
Quand j’ai vu tes lévres sur les siennes
Mes yeux se sont voilé
Ma peau ses déchirer
Et mon cœur ses mit a saigner
Tu disait que tu était mon amie
Tu disait que toi et moi s’était pour la vie
Tu est la seul personne a qui j’ai raconter mon histoire
Tu est la seul personne qui a bien voulu me croire
J’ai mal est sa tu le sais
Je pleure et sa ne te fait rien
Toi tu est bien
Dans ses bras
Et moi qui me suis battu
Pendant 1 ans aujourd’hui
Jonathan qui m’avait dit
« Cindy l’espoir fait vivre »
J’y ai cru jusqu’a mon dernier soupir
Mes maintenant cette expression ne veut plus rien dire
Car toi ma meilleur amie tu ma trahis
Et lui il ma menti

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

et oui jai etait trahis


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a vɔtʁə avi sε kwa lə plys difisilə
davwaʁ ynə ami ki vu tʁai
u œ̃ ɡaʁkɔ̃ ki fε tu puʁ detʁɥiʁə vɔtʁə vi
anə sɔfi ty savε kə ʒə lεme ɑ̃kɔʁə
alɔʁ puʁkwa ty mə la vɔle
puʁkwa ty vule mə vwaʁ pləʁe
ty tə dizε ma mεjœʁ ami
alɔʁ puʁkwa ma ty tʁai
ʒɔnatɑ̃ setε mwa
mεz- oʒuʁdɥi ty la pʁi puʁ twa
kɑ̃ ʒε vy tε levʁə- syʁ lε sjεnə
mεz- iø sə sɔ̃ vwale
ma po sε deʃiʁe
e mɔ̃ kœʁ sε mit a sεɲe
ty dizε kə ty etε mɔ̃n- ami
ty dizε kə twa e mwa setε puʁ la vi
ty ε la səl pεʁsɔnə a ki ʒε ʁakɔ̃te mɔ̃n- istwaʁə
ty ε la səl pεʁsɔnə ki a bjɛ̃ vuly mə kʁwaʁə
ʒε mal ε sa ty lə sε
ʒə plœʁə e sa nə tə fε ʁjɛ̃
twa ty ε bjɛ̃
dɑ̃ sε bʁa
e mwa ki mə sɥi baty
pɑ̃dɑ̃ œ̃n- ɑ̃ oʒuʁdɥi
ʒɔnatɑ̃ ki mavε di
« sɛ̃di lεspwaʁ fε vivʁə »
ʒi ε kʁy ʒyska mɔ̃ dεʁnje supiʁ
mε mɛ̃tənɑ̃ sεtə εkspʁesjɔ̃ nə vø plys ʁjɛ̃ diʁə
kaʁ twa ma mεjœʁ ami ty ma tʁai
e lɥi il ma mɑ̃ti

bajəl sɛ̃di