Poème-France.com

Poeme : Tu T ÉloigneTu T Éloigne

Tu t éloigne de moi
Et tu ne veux pas me dire pourquoi
Avant tu me télephoner
Et moi je te télephoner
Aujourd hui tu ne m appelle plus
Et quand je t appelle je tombe dessus
Et sa dit « vous ete bien sur le portable a aurelien je ne suis pas la pour le moment veuillez laisser un message merci »
Est sa ne me fait plus rire
Voila 6 mois que je tais connue
Et voila 3 mois que tu ne me regarde plus
Je ne sais pas se qui se passe dans ta tete
Mes moi je ne comprend pas
Tu etait mon amie
Et quand je tes dit que je pourrait te donner ma vie
Tu a fuit
Et aujourd hui je nest plus de tes nouvelle
Pourtant tu est dans ma classe
Et tu ne voix meme pas que je suis la est que j attend la fin de la classe
J espere a chaque fins de cours que tu viendra
Et que tu m expliquera
Mes rien ny fait
Tu est la
Je suis la
Je ne sais pas se que tu attend
Mes moi pour le moment je suis en manque
Il me manque ton rire
Est ton sourire
J attendrai la fin de la recre
Pour te dire « jamais je nes penser te blesser »

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

l amour ses vraiment bete ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty te elwaɲə də mwa
e ty nə vø pa mə diʁə puʁkwa
avɑ̃ ty mə telεfɔne
e mwa ʒə tə telεfɔne
oʒuʁ ɥi ty nə εm apεllə plys
e kɑ̃ ʒə te apεllə ʒə tɔ̃bə dəsy
e sa dit « vusz- ətə bjɛ̃ syʁ lə pɔʁtablə a oʁəljɛ̃ ʒə nə sɥi pa la puʁ lə mɔmɑ̃ vœje lεse œ̃ mesaʒə mεʁsi »
ε sa nə mə fε plys ʁiʁə
vwala si- mwa kə ʒə tε kɔnɥ
e vwala tʁwa mwa kə ty nə mə ʁəɡaʁdə plys
ʒə nə sε pa sə ki sə pasə dɑ̃ ta tətə
mε mwa ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa
ty ətε mɔ̃n- ami
e kɑ̃ ʒə tε di kə ʒə puʁʁε tə dɔne ma vi
ty a fɥi
e oʒuʁ ɥi ʒə nεst plys də tε nuvεllə
puʁtɑ̃ ty ε dɑ̃ ma klasə
e ty nə vwa məmə pa kə ʒə sɥi la ε kə ʒi atɑ̃ la fɛ̃ də la klasə
ʒi εspəʁə a ʃakə fɛ̃ də kuʁ kə ty vjɛ̃dʁa
e kə ty εm εksplikəʁa
mε ʁjɛ̃ ni fε
ty ε la
ʒə sɥi la
ʒə nə sε pa sə kə ty atɑ̃
mε mwa puʁ lə mɔmɑ̃ ʒə sɥiz- ɑ̃ mɑ̃kə
il mə mɑ̃kə tɔ̃ ʁiʁə
ε tɔ̃ suʁiʁə
ʒi atɑ̃dʁε la fɛ̃ də la ʁəkʁə
puʁ tə diʁə « ʒamε ʒə nəs pɑ̃se tə blesəʁ »

bajəl sɛ̃di