Poème-France.com

Poeme : Merveilleux DimancheMerveilleux Dimanche

Je tai rencontrer
C etai un apres midi ou il geler
C etait ce dimanche 30 fevrier
Mon cœur etait abimer
Et ti tu est venu le cicatricer
Mes j ai peur de me rapprocher
Et detre encore une fois blesser
Tu est si adorable
Que mon cœur s embale
Je tai raconter ma vie
Mes pires enemies
Tu ma dit que tu m aimer
Et sa jamais je ne l oublirais
Je tai dit que javais peur
Et tu ma dit de ne plus avoir cette frayeur
Je tai raconter mon passer
Tu ma dit d arreter de me tracasser
Que tu m aimer
Et que tu serais toujours a mes coter
Mes peut etre ma tu menti
Cela va faire seulement 4 heure que je pense a toi
Peut etre et tu un mec bien
Mes pour le moment je nen sais rien
Apprenon a nous connaitre
Et la ont pourras dire
« Nous somme deux etre qui s aime »

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

laisser vos commnentaire pour steven


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
se ətε œ̃n- apʁə- midi u il ʒəle
se ətε sə dimɑ̃ʃə tʁɑ̃tə fεvʁje
mɔ̃ kœʁ ətε abime
e ti ty ε vəny lə sikatʁise
mε ʒi ε pœʁ də mə ʁapʁoʃe
e dətʁə ɑ̃kɔʁə ynə fwa blese
ty ε si adɔʁablə
kə mɔ̃ kœʁ εs ɑ̃balə
ʒə tε ʁakɔ̃te ma vi
mε piʁəz- ɑ̃nəmi
ty ma di kə ty εm εme
e sa ʒamε ʒə nə εl ubliʁε
ʒə tε di kə ʒavε pœʁ
e ty ma di də nə plysz- avwaʁ sεtə fʁεjœʁ
ʒə tε ʁakɔ̃te mɔ̃ pase
ty ma di de aʁəte də mə tʁakase
kə ty εm εme
e kə ty səʁε tuʒuʁz- a mε kɔte
mε pø εtʁə ma ty mɑ̃ti
səla va fεʁə sələmɑ̃ katʁə œʁ kə ʒə pɑ̃sə a twa
pø εtʁə e ty œ̃ mεk bjɛ̃
mε puʁ lə mɔmɑ̃ ʒə nεn sε ʁjɛ̃
apʁənɔ̃ a nu kɔnεtʁə
e la ɔ̃ puʁʁa diʁə
« nus sɔmə døz- εtʁə ki εs εmə »

bajəl sɛ̃di