Poème-France.com

Poeme : La Cle De Ton CoeurLa Cle De Ton Coeur

Je voudrait avoir la cle de ton cœur
Cette cle ou se cache telle
Cette cle qui est si belle
Je ve connaitre tes sentiment
Pour savoir si tu me ment
Je ve y acceder
Pour l eterniter
Tu joue ton rebel
Mes ton cœur est dechirer
Et moi je le sais
Je le vois dans ton comportement
Car tu veut toujours jouer le grands
Tu ma dit que tu n avait jamais pleurer
Mes quand j aurai la cle sa je le verer
Mes ou est cette cle
Cette cle que je ve tellement toucher
Comme tu ne veut pas me parler
Alord cette cle je la chercherai
Et quand je l aurai trouver
Je decouvrirai
Tout se que tu ve me cacher

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

laisser vos commentaire merci


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vudʁε avwaʁ la klə də tɔ̃ kœʁ
sεtə klə u sə kaʃə tεllə
sεtə klə ki ε si bεllə
ʒə və kɔnεtʁə tε sɑ̃timɑ̃
puʁ savwaʁ si ty mə mɑ̃
ʒə və i aksəde
puʁ εl ətεʁnite
ty ʒu tɔ̃ ʁəbεl
mε tɔ̃ kœʁ ε dəʃiʁe
e mwa ʒə lə sε
ʒə lə vwa dɑ̃ tɔ̃ kɔ̃pɔʁtəmɑ̃
kaʁ ty vø tuʒuʁ ʒue lə ɡʁɑ̃
ty ma di kə ty εn avε ʒamε pləʁe
mε kɑ̃ ʒi oʁε la klə sa ʒə lə vəʁe
mεz- u ε sεtə klə
sεtə klə kə ʒə və tεllmɑ̃ tuʃe
kɔmə ty nə vø pa mə paʁle
alɔʁ sεtə klə ʒə la ʃεʁʃəʁε
e kɑ̃ ʒə εl oʁε tʁuve
ʒə dəkuvʁiʁε
tu sə kə ty və mə kaʃe

bajəl sɛ̃di