Poème-France.com

Poeme : Toi Ma JourneeToi Ma Journee

Toi merveilleuse journer
Se jour la dieu etait a mes coter
Jonathan tu a su m expliquer
Pourquoi tu m avez oublier
J espere a present que ses la veriter
Avec toi je me suis remise a rigoler
Au mois de juin sa feras 1 ans que je t aime
Ses goute qui etait mes larmes
On beaucoup couler
Pendant cette année
Je pourrait mourir pour toi
Je pourrait tout faire pour que tu reste pres de moi
J au cru que tu ne m aimer plus
Mais sil te plait recommencons cette histoire au debut
Se malentendus qui ma detruit
Qui a detruit ma vie
Dit moi seulment que tu ne veut plus m aimer
Et la je t oublirait
Mais je ten supllit dit moi que tout n est pas fini
Dit moi que tu pense encore a nous
A cette amour
Qui na durer que quelque jour
Si tu me dit d arreter de t aimer
Alord je t aimerais en secret
Comme j ai su le faire pendant 8 mois
Mais n oublie pas que dans mon cœur
Il sera toujours ecrit en lettre d or
« Jonathan je t aime encore »

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

une erreur qui mes fatale sinon vous en penser quoi


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa mεʁvεjøzə ʒuʁne
sə ʒuʁ la djø ətε a mε kɔte
ʒɔnatɑ̃ ty a sy εm εksplike
puʁkwa ty εm avez- ublje
ʒi εspəʁə a pʁəze kə sε la vəʁite
avεk twa ʒə mə sɥi ʁəmizə a ʁiɡɔle
o mwa də ʒɥɛ̃ sa fəʁaz- œ̃n- ɑ̃ kə ʒə te εmə
sε ɡutə ki ətε mε laʁmə
ɔ̃ boku kule
pɑ̃dɑ̃ sεtə ane
ʒə puʁʁε muʁiʁ puʁ twa
ʒə puʁʁε tu fεʁə puʁ kə ty ʁεstə pʁə- də mwa
ʒi o kʁy kə ty nə εm εme plys
mε sil tə plε ʁəkɔmɑ̃kɔ̃ sεtə istwaʁə o dəby
sə malɑ̃tɑ̃dys ki ma dətʁɥi
ki a dətʁɥi ma vi
di mwa səlme kə ty nə vø plys εm εme
e la ʒə te ubliʁε
mε ʒə tεn sypli di mwa kə tu εn ε pa fini
di mwa kə ty pɑ̃sə ɑ̃kɔʁə a nu
a sεtə amuʁ
ki na dyʁe kə kεlkə ʒuʁ
si ty mə di de aʁəte də te εme
alɔʁ ʒə te εməʁεz- ɑ̃ sεkʁε
kɔmə ʒi ε sy lə fεʁə pɑ̃dɑ̃ ɥi mwa
mε εn ubli pa kə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
il səʁa tuʒuʁz- εkʁi ɑ̃ lεtʁə de ɔʁ
« ʒɔnatɑ̃ ʒə te εmə ɑ̃kɔʁə »

bajəl sɛ̃di