Poème-France.com

Poeme : Sa Fini MalSa Fini Mal

On na commencer par s’embrasser
Ensuite on ses aimer
Et aujourd’hui je suis puni
Pour ma jalousie
Cette amour qui a mal fini
Cette amour que j ai détruit
J’etait jalouse de ta meilleure amie
Je n’aurait pas du car maintenat ses avec elle que tu vie
Elle nest pas jalouse
Elle a une jolie frimouse
Mes que fait tu de nous
De notre amour
A tu oublier ses moments merveilleux
Ou nous étions heureux
Cette histoire a mal fini
Alord sil-te-plait dit moi que je peut encore faire partie de ta vie
Ses toi qui ma apprit a m’aimer tel que je suis
Et aujourd’hui tu fuit
Tu fuit cette amour
Qui a mes yeux etait pour toujours
Ses a toi que je me suis confier
Ses toi qui me faisait respirer
Mes malheuresemant ma jalousie
A tout detruit
Sa fini mal
Mes ne t inquiete pas je resterais calme

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

alord vous en dite quoi


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ na kɔmɑ̃se paʁ sɑ̃bʁase
ɑ̃sɥitə ɔ̃ sεz- εme
e oʒuʁdɥi ʒə sɥi pyni
puʁ ma ʒaluzi
sεtə amuʁ ki a mal fini
sεtə amuʁ kə ʒi ε detʁɥi
ʒətε ʒaluzə də ta mεjəʁə ami
ʒə noʁε pa dy kaʁ mɛ̃təna sεz- avεk εllə kə ty vi
εllə nεst pa ʒaluzə
εllə a ynə ʒɔli fʁimuzə
mε kə fε ty də nu
də nɔtʁə amuʁ
a ty ublje sε mɔmɑ̃ mεʁvεjø
u nuz- esjɔ̃z- œʁø
sεtə istwaʁə a mal fini
alɔʁ sil tə plε di mwa kə ʒə pø ɑ̃kɔʁə fεʁə paʁti də ta vi
sε twa ki ma apʁi a mεme tεl kə ʒə sɥi
e oʒuʁdɥi ty fɥi
ty fɥi sεtə amuʁ
ki a mεz- iøz- ətε puʁ tuʒuʁ
sεz- a twa kə ʒə mə sɥi kɔ̃fje
sε twa ki mə fəzε ʁεspiʁe
mε maləʁəzəmɑ̃ ma ʒaluzi
a tu dətʁɥi
sa fini mal
mε nə te ɛ̃kjətə pa ʒə ʁεstəʁε kalmə

bajəl sɛ̃di