Poème-France.com

Poeme : Ma Cousine, Ma Meilleure AmieMa Cousine, Ma Meilleure Amie

Toi ma cousine tu etait la pour moi
Mes je ne le savais pas
Alors j ai deprimer
J ai pleurer
Et toi tu a su voir a travers mes poemes
Que dans ma tete tout n etait pas claire
Tu est ma cousine
Ma meilleure amie
Il y a un mois je n avais plus de vie
Dans ma tete tout etait gris
Je voulait aller retrouver notre grand pere
Juste pour lui dire « je t aime »
Aujourd hui ta ma cousine
Ma meilleure amie
Tu souhaite me rendre mon sourire
J ai beaucoup de chose dans mon cœur
Ce cœur qui meurt
Qui a beaucoup de douleur
J espere que tu seras m ecoutais
Est que tu ne me laisseras jamais
Ton sang est le mien
Et je suis fiere d etre ta cousine
Et quand je pense a toi mon cœur se vide
Je ne t ai jamais dit que je t aime
Est sa croit moi je le regrette

Bailleul cindy
Un-Ange-Qui-Pleure:(

PostScriptum

a ma cousine sloane qui est aujourdh ui toute ma vie


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ma kuzinə ty ətε la puʁ mwa
mε ʒə nə lə savε pa
alɔʁ ʒi ε dəpʁime
ʒi ε pləʁe
e twa ty a sy vwaʁ a tʁavεʁ mε poəmə
kə dɑ̃ ma tətə tu εn ətε pa klεʁə
ty ε ma kuzinə
ma mεjəʁə ami
il i a œ̃ mwa ʒə εn avε plys də vi
dɑ̃ ma tətə tut- ətε ɡʁi
ʒə vulε ale ʁətʁuve nɔtʁə ɡʁɑ̃ pəʁə
ʒystə puʁ lɥi diʁə « ʒə te εmə »
oʒuʁ ɥi ta ma kuzinə
ma mεjəʁə ami
ty suεtə mə ʁɑ̃dʁə mɔ̃ suʁiʁə
ʒi ε boku də ʃozə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
sə kœʁ ki məʁ
ki a boku də dulœʁ
ʒi εspəʁə kə ty səʁa εm əkutε
ε kə ty nə mə lεsəʁa ʒamε
tɔ̃ sɑ̃ ε lə mjɛ̃
e ʒə sɥi fjəʁə de εtʁə ta kuzinə
e kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa mɔ̃ kœʁ sə vidə
ʒə nə te ε ʒamε di kə ʒə te εmə
ε sa kʁwa mwa ʒə lə ʁəɡʁεtə

bajəl sɛ̃di