Poème-France.com

Poeme : Je Rêvais…Je Rêvais…

Je rêvais que tu me serrais dans
Tes bras et que tu étais à mes
Côtés mais la nuit quand je me
Réveillais tu n’étais pas là

Je rêvais que tu mettais tes lèvres
Sur les miennes et qu’on s’embrassait
Pendant de longue minutes mais la
Nuit je ne sentais rien

Je rêvais que ton corps frôlait
Sur le mien et que tu me caressait
Sans arrêt mais la nuit je ne sentais
Pas ton corps chaud

Je refais le même rêve et tout
Était devenu réelle
Valérie

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə ʁεvε kə ty mə seʁε dɑ̃
tε bʁaz- e kə ty etεz- a mε
kote mε la nɥi kɑ̃ ʒə mə
ʁevεjε ty netε pa la

ʒə ʁεvε kə ty mεtε tε lεvʁə
syʁ lε mjεnəz- e kɔ̃ sɑ̃bʁasε
pɑ̃dɑ̃ də lɔ̃ɡ minytə mε la
nɥi ʒə nə sɑ̃tε ʁjɛ̃

ʒə ʁεvε kə tɔ̃ kɔʁ fʁolε
syʁ lə mjɛ̃ e kə ty mə kaʁesε
sɑ̃z- aʁε mε la nɥi ʒə nə sɑ̃tε
pa tɔ̃ kɔʁ ʃo

ʒə ʁəfε lə mεmə ʁεvə e tu
etε dəvəny ʁeεllə