Poème-France.com

Poeme : Sombre SocieteSombre Societe

Je fête la mort du capitalisme,
Ainsi que la notre,
Je brille en ville avec ces rimes,
Il est temps de porter le toast.
À tout ces patrons qui pompe notre travail,
À celui qui pense être le gagnant
Alors qu’il se fait tuer comme le bétail
Pour quelque sous, quelques crampes !
Je dédie ces paroles à ce monde,
Au clochard du coin de ma rue
À ma copine que je trompe !
À ce gosse à qui l’on vole des thunes.
À cette femme, à cette pute.
À cet homme, aux politiques,
Dont je ne parlerai pas
Sous peine de délit publique.
Mais que dire sur Carla
À part qu’elle a ruiné notre image
Se prostituer c’est ça son histoire ?
Je dédie ces rimes aux scolaires,
À ceux qui ce tuent pour enseigner la vie.
L’Histoire, les déclarations de guerre,
À ce connard de Marie, bleu Marine,
Éradiquer le plus d’arabe, c’est ça votre idée ?
La pureté de la race, c’est ça votre pensée ?
À tout les connards de contrôleurs,
À cette RATP en retard de 3 heures.
Homosexuels prenai garde
Danser tout nue attise la haine
De la société qui vous met à part.
Je peut être caractérisé d’homophobie,
Bientôt pour prouver le contraire faudra sucer des bites !
Lesbienne refoulé on vous aime
Chauve ou chevelu, noir ou blanc,
Gay ou hétéro, grosse ou grand
On restera les mêmes.
Si jamais tu passe demander des sous à ta voisine
J’espère que tu n’es pas noir,
Un français sur cinq est raciste.
C’est avec ce thème que je foudroi
L’abondance je l’ai eu dès l’adolescence.
Et je le dis haut et fort que je hait ces trader
Connard ! Ma mère à subit vos erreurs.
Comment parler d’elle sans parler de la vie dure ?
À 17ans en fuyant la dictature.
Vernonvilmard

PostScriptum

Si cela vous a plu aller en voir d’autre : )


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə fεtə la mɔʁ dy kapitalismə,
ɛ̃si kə la nɔtʁə,
ʒə bʁijə ɑ̃ vilə avεk sε ʁimə,
il ε tɑ̃ də pɔʁte lə tɔast.
a tu sε patʁɔ̃ ki pɔ̃pə nɔtʁə tʁavaj,
a səlɥi ki pɑ̃sə εtʁə lə ɡaɲɑ̃
alɔʁ kil sə fε tɥe kɔmə lə betaj
puʁ kεlkə su, kεlk kʁɑ̃pə !
ʒə dedi sε paʁɔləz- a sə mɔ̃də,
o kloʃaʁ dy kwɛ̃ də ma ʁy
a ma kɔpinə kə ʒə tʁɔ̃pə !
a sə ɡɔsə a ki lɔ̃ vɔlə dε tynə.
a sεtə famə, a sεtə pytə.
a sεt ɔmə, o pɔlitik,
dɔ̃ ʒə nə paʁləʁε pa
su pεnə də deli pyblikə.
mε kə diʁə syʁ kaʁla
a paʁ kεllə a ʁɥine nɔtʁə imaʒə
sə pʁɔstitɥe sε sa sɔ̃n- istwaʁə ?
ʒə dedi sε ʁiməz- o skɔlεʁə,
a sø ki sə tɥe puʁ ɑ̃sεɲe la vi.
listwaʁə, lε deklaʁasjɔ̃ də ɡeʁə,
a sə kɔnaʁ də maʁi, blø maʁinə,
eʁadike lə plys daʁabə, sε sa vɔtʁə ide ?
la pyʁəte də la ʁasə, sε sa vɔtʁə pɑ̃se ?
a tu lε kɔnaʁd də kɔ̃tʁolœʁ,
a sεtə ʁatp ɑ̃ ʁətaʁ də tʁwaz- œʁ.
omosεksɥεl pʁənε ɡaʁdə
dɑ̃se tu nɥ atizə la-εnə
də la sɔsjete ki vu mεt a paʁ.
ʒə pø εtʁə kaʁakteʁize domofɔbi,
bjɛ̃to puʁ pʁuve lə kɔ̃tʁεʁə fodʁa syse dε bitə !
lεzbjεnə ʁəfule ɔ̃ vuz- εmə
ʃovə u ʃəvəly, nwaʁ u blɑ̃,
ɡε u eteʁo, ɡʁɔsə u ɡʁɑ̃
ɔ̃ ʁεstəʁa lε mεmə.
si ʒamε ty pasə dəmɑ̃de dε suz- a ta vwazinə
ʒεspεʁə kə ty nε pa nwaʁ,
œ̃ fʁɑ̃sε syʁ sɛ̃k ε ʁasistə.
sεt- avεk sə tεmə kə ʒə fudʁwa
labɔ̃dɑ̃sə ʒə lε y dε ladɔlesɑ̃sə.
e ʒə lə di-o e fɔʁ kə ʒə-ε sε tʁade
kɔnaʁ ! ma mεʁə a sybi voz- eʁœʁ.
kɔmɑ̃ paʁle dεllə sɑ̃ paʁle də la vi dyʁə ?
a di- sεt ɑ̃ ɑ̃ fyiɑ̃ la diktatyʁə.