Poeme-France : Lecture Écrit Société

Poeme : Sombre Societe

Poème Société
Publié le 27/08/2012 19:23

L'écrit contient 315 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Vernonvilmard

Sombre Societe

Je fête la mort du capitalisme,
Ainsi que la notre,
Je brille en ville avec ces rimes,
Il est temps de porter le toast.
À tout ces patrons qui pompe notre travail,
À celui qui pense être le gagnant
Alors qu’il se fait tuer comme le bétail
Pour quelque sous, quelques crampes !
Je dédie ces paroles à ce monde,
Au clochard du coin de ma rue
À ma copine que je trompe !
À ce gosse à qui l’on vole des thunes.
À cette femme, à cette pute.
À cet homme, aux politiques,
Dont je ne parlerai pas
Sous peine de délit publique.
Mais que dire sur Carla
À part qu’elle a ruiné notre image
Se prostituer c’est ça son histoire ?
Je dédie ces rimes aux scolaires,
À ceux qui ce tuent pour enseigner la vie.
L’Histoire, les déclarations de guerre,
À ce connard de Marie, bleu Marine,
Éradiquer le plus d’arabe, c’est ça votre idée ?
La pureté de la race, c’est ça votre pensée ?
À tout les connards de contrôleurs,
À cette RATP en retard de 3 heures.
Homosexuels prenai garde
Danser tout nue attise la haine
De la société qui vous met à part.
Je peut être caractérisé d’homophobie,
Bientôt pour prouver le contraire faudra sucer des bites !
Lesbienne refoulé on vous aime
Chauve ou chevelu, noir ou blanc,
Gay ou hétéro, grosse ou grand
On restera les mêmes.
Si jamais tu passe demander des sous à ta voisine
J’espère que tu n’es pas noir,
Un français sur cinq est raciste.
C’est avec ce thème que je foudroi
L’abondance je l’ai eu dès l’adolescence.
Et je le dis haut et fort que je hait ces trader
Connard ! Ma mère à subit vos erreurs.
Comment parler d’elle sans parler de la vie dure ?
À 17ans en fuyant la dictature.
 • Pieds Hyphénique: Sombre Societe

  je=fê=te=la=mort=du=ca=pi=ta=lisme 10
  ain=si=que=la=no=tre 6
  je=brille=en=vil=le=a=vec=ces=ri=mes 10
  il=est=temps=de=por=ter=le=toast 8
  à=tout=ces=pa=trons=qui=pompe=no=tre=tra=vail 11
  à=ce=lui=qui=pense=ê=tre=le=ga=gnant 10
  a=lors=quil=se=fait=tuer=comme=le=bé=tail 10
  pour=quel=que=sous=quel=ques=cram=pes 8
  je=dé=die=ces=pa=ro=les=à=ce=monde 10
  au=clo=chard=du=coin=de=ma=rue 8
  à=ma=co=pi=ne=que=je=trom=pe 9
  à=ce=gos=se=à=qui=lon=vole=des=thunes 10
  à=cet=te=fem=me=à=cet=te=pu=te 10
  à=cet=hom=me=aux=po=li=ti=ques 9
  dont=je=ne=par=le=rai=pas 7
  sous=pei=ne=de=dé=lit=pu=blique 8
  mais=que=di=re=sur=car=la 7
  à=part=quel=le=a=rui=né=notre=i=mage 10
  se=pros=ti=tuer=cest=ça=son=his=toi=re 10
  je=dé=die=ces=ri=mes=aux=s=co=laires 10
  à=ceux=qui=ce=tuent=pour=en=sei=gner=la=vie 11
  lhis=toi=re=les=dé=cla=ra=tions=de=guerre 10
  à=ce=con=nard=de=ma=rie=bleu=ma=rine 10
  éra=di=quer=le=plus=da=rabe=cest=ça=vo=tre=i=dée 13
  la=pure=té=de=la=ra=ce=cest=ça=vo=tre=pen=sée 13
  à=tout=les=con=nards=de=con=trô=leurs 9
  à=cet=te=ratp=en=re=tard=de=trois=heures 10
  ho=mo=sexuels=pre=nai=ga=rde 7
  dan=ser=tout=nue=at=ti=se=la=hai=ne 10
  de=la=so=cié=té=qui=vous=met=à=part 10
  je=peut=être=ca=rac=té=ri=sé=dho=mo=pho=bie 12
  bien=tôt=pour=prou=ver=le=con=traire=fau=dra=su=cer=des=bites 14
  les=bien=ne=re=fou=lé=on=vous=ai=me 10
  chau=ve=ou=che=ve=lu=noir=ou=blanc 9
  gay=ou=hé=té=ro=gros=se=ou=grand 9
  on=res=te=ra=les=mê=mes 7
  si=ja=mais=tu=passe=de=man=der=des=sous=à=ta=voi=sine 14
  jes=pè=re=que=tu=nes=pas=noir 8
  un=fran=çais=sur=cinq=est=ra=cis=te 9
  cest=a=vec=ce=thè=me=que=je=fou=droi 10
  la=bon=dance=je=lai=eu=dès=la=do=les=cence 11
  et=je=le=dis=haut=et=fort=que=je=hait=ces=tra=der 13
  connard=ma=mè=re=à=su=bit=vos=er=reurs 10
  comment=par=ler=del=le=sans=par=ler=de=la=vie=dure 12
  à=dix=sept=ans=en=fu=y=ant=la=dic=ta=ture 12
 • Phonétique : Sombre Societe

  ʒə fεtə la mɔʁ dy kapitalismə,
  ɛ̃si kə la nɔtʁə,
  ʒə bʁijə ɑ̃ vilə avεk sε ʁimə,
  il ε tɑ̃ də pɔʁte lə tɔast.
  a tu sε patʁɔ̃ ki pɔ̃pə nɔtʁə tʁavaj,
  a səlɥi ki pɑ̃sə εtʁə lə ɡaɲɑ̃
  alɔʁ kil sə fε tɥe kɔmə lə betaj
  puʁ kεlkə su, kεlk kʁɑ̃pə !
  ʒə dedi sε paʁɔləz- a sə mɔ̃də,
  o kloʃaʁ dy kwɛ̃ də ma ʁy
  a ma kɔpinə kə ʒə tʁɔ̃pə !
  a sə ɡɔsə a ki lɔ̃ vɔlə dε tynə.
  a sεtə famə, a sεtə pytə.
  a sεt ɔmə, o pɔlitik,
  dɔ̃ ʒə nə paʁləʁε pa
  su pεnə də deli pyblikə.
  mε kə diʁə syʁ kaʁla
  a paʁ kεllə a ʁɥine nɔtʁə imaʒə
  sə pʁɔstitɥe sε sa sɔ̃n- istwaʁə ?
  ʒə dedi sε ʁiməz- o skɔlεʁə,
  a sø ki sə tɥe puʁ ɑ̃sεɲe la vi.
  listwaʁə, lε deklaʁasjɔ̃ də ɡeʁə,
  a sə kɔnaʁ də maʁi, blø maʁinə,
  eʁadike lə plys daʁabə, sε sa vɔtʁə ide ?
  la pyʁəte də la ʁasə, sε sa vɔtʁə pɑ̃se ?
  a tu lε kɔnaʁd də kɔ̃tʁolœʁ,
  a sεtə ʁatp ɑ̃ ʁətaʁ də tʁwaz- œʁ.
  omosεksɥεl pʁənε ɡaʁdə
  dɑ̃se tu nɥ atizə la-εnə
  də la sɔsjete ki vu mεt a paʁ.
  ʒə pø εtʁə kaʁakteʁize domofɔbi,
  bjɛ̃to puʁ pʁuve lə kɔ̃tʁεʁə fodʁa syse dε bitə !
  lεzbjεnə ʁəfule ɔ̃ vuz- εmə
  ʃovə u ʃəvəly, nwaʁ u blɑ̃,
  ɡε u eteʁo, ɡʁɔsə u ɡʁɑ̃
  ɔ̃ ʁεstəʁa lε mεmə.
  si ʒamε ty pasə dəmɑ̃de dε suz- a ta vwazinə
  ʒεspεʁə kə ty nε pa nwaʁ,
  œ̃ fʁɑ̃sε syʁ sɛ̃k ε ʁasistə.
  sεt- avεk sə tεmə kə ʒə fudʁwa
  labɔ̃dɑ̃sə ʒə lε y dε ladɔlesɑ̃sə.
  e ʒə lə di-o e fɔʁ kə ʒə-ε sε tʁade
  kɔnaʁ ! ma mεʁə a sybi voz- eʁœʁ.
  kɔmɑ̃ paʁle dεllə sɑ̃ paʁle də la vi dyʁə ?
  a di- sεt ɑ̃ ɑ̃ fyiɑ̃ la diktatyʁə.
 • Pieds Phonétique : Sombre Societe

  ʒə=fε=tə=la=mɔʁ=dy=ka=pi=ta=lismə 10
  ɛ̃=si=kə=la=nɔ=tʁə 6
  ʒə=bʁi=jə=ɑ̃=vi=lə=a=vεk=sε=ʁimə 10
  il=ε=tɑ̃=də=pɔʁ=te=lə=tɔ=ast 9
  a=tu=sε=pa=tʁɔ̃=ki=pɔ̃pə=nɔ=tʁə=tʁa=vaj 11
  a=səl=ɥi=ki=pɑ̃sə=ε=tʁə=lə=ɡa=ɲɑ̃ 10
  a=lɔʁ=kil=sə=fε=tɥe=kɔmə=lə=be=taj 10
  puʁ=kεl=kə=su=kεlk=kʁɑ̃=pə 7
  ʒə=de=di=sε=pa=ʁɔ=lə=za=sə=mɔ̃də 10
  o=klo=ʃaʁ=dy=kwɛ̃=də=ma=ʁy 8
  a=ma=kɔ=pi=nə=kə=ʒə=tʁɔ̃=pə 9
  asə=ɡɔ=sə=a=ki=lɔ̃=vɔ=lə=dε=tynə 10
  a=sε=tə=fa=mə=a=sε=tə=py=tə 10
  a=sεt=ɔ=mə=o=pɔ=li=tik 8
  dɔ̃=ʒə=nə=paʁ=lə=ʁε=pa 7
  su=pε=nə=də=de=li=py=bli=kə 9
  mε=kə=di=ʁə=syʁ=kaʁ=la 7
  a=paʁ=kεl=lə=a=ʁɥi=ne=nɔtʁə=i=maʒə 10
  sə=pʁɔs=tit=ɥe=sε=sa=sɔ̃=nis=twa=ʁə 10
  ʒə=de=di=sε=ʁi=mə=zo=skɔ=lε=ʁə 10
  a=sø=kisə=tɥe=puʁ=ɑ̃=sε=ɲe=la=vi 10
  lis=twaʁə=lε=de=kla=ʁa=sjɔ̃=də=ɡe=ʁə 10
  a=sə=kɔ=naʁ=də=ma=ʁi=blø=ma=ʁinə 10
  e=ʁa=di=ke=lə=plys=da=ʁabə=sε=sa=vɔ=tʁə=i=de 14
  la=pyʁə=te=də=la=ʁa=sə=sε=sa=vɔ=tʁə=pɑ̃se 12
  a=tu=lε=kɔ=naʁd=də=kɔ̃=tʁo=lœ=ʁə 10
  a=sε=tə=ʁatp=ɑ̃=ʁə=taʁ=də=tʁwa=zœʁ 10
  o=mo=sεk=sɥεl=pʁə=nε=ɡaʁ=də 8
  dɑ̃=se=tu=nɥ=a=ti=zə=la-ε=nə 10
  də=la=sɔ=sje=te=ki=vu=mεt=a=paʁ 10
  ʒə=pø=εtʁə=ka=ʁak=te=ʁi=ze=do=mo=fɔ=bi 12
  bjɛ̃=to=puʁ=pʁu=ve=lə=kɔ̃=tʁεʁə=fo=dʁa=sy=se=dε=bitə 14
  lεz=bjε=nə=ʁə=fu=le=ɔ̃=vu=zε=mə 10
  ʃo=və=u=ʃə=və=ly=nwaʁ=u=blɑ̃ 9
  ɡε=u=e=te=ʁo=ɡʁɔ=sə=u=ɡʁɑ̃ 9
  ɔ̃=ʁεs=tə=ʁa=lε=mε=mə 7
  si=ʒa=mε=ty=pasə=də=mɑ̃=de=dε=su=za=ta=vwa=zinə 14
  ʒεs=pε=ʁə=kə=ty=nε=pa=nwaʁ 8
  œ̃=fʁɑ̃=sε=syʁ=sɛ̃k=ε=ʁa=sis=tə 9
  sε=ta=vεk=sə=tε=mə=kə=ʒə=fu=dʁwa 10
  la=bɔ̃=dɑ̃sə=ʒə=lε=y=dε=la=dɔ=le=sɑ̃sə 11
  e=ʒə=lə=di-o=e=fɔʁkə=ʒə-ε=sε=tʁa=de 12
  kɔ=naʁ=ma=mεʁə=a=sy=bi=vo=ze=ʁœʁ 10
  kɔ=mɑ̃=paʁ=le=dεllə=sɑ̃=paʁ=le=də=la=vidyʁə 11
  a=di=sεt=ɑ̃=ɑ̃=fy=i=ɑ̃=la=dik=tatyʁə 11

PostScriptum

Si cela vous a plu aller en voir d’autre : )

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/09/2014 15:23Melly-Mellow

Ce n’est pas du tout ce que j’aime comme poésie, mais après tout, la liberté de penser & d’écrire subsistent donc votre écrit a le droit d’exister... Je rejoins certains idées d’autres beaucoup moins.. Ce qui est sûr c’est que même si la vie c’est la m**de... Il vaut mieux parfois ignorer les malheurs et se concentrer sur la beauté de la vie.. Les gens ne sont pas idiots, ils voient tout ça, savent tout ça.. Et leur mettre à la figure n’est pas la meilleure façon de leur faire mener leurs vies.. Aides ton prochain, Aides toi toi-même & vis comme tu peux...Voilà ce que je préfère retenir..
Cordialement, merci tout de même de votre partage d’idées, ouverture au débat maintenant 😉