Poème-France.com

Poeme : EnvieEnvie

J’ai envie de bonheur
J’ai envie de chaleur

J’ai envie de t’avoir
Pour mieux te voir

J’ai envie de t’aimer
Mais sans me cacher

J’ai envie de te dire telement de choses…
Mais seulement ces choses
Je ne peux plus te les dire

Car j’ai betement loupé le coche
Comme une cloche
Vicky

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ɑ̃vi də bɔnœʁ
ʒε ɑ̃vi də ʃalœʁ

ʒε ɑ̃vi də tavwaʁ
puʁ mjø tə vwaʁ

ʒε ɑ̃vi də tεme
mε sɑ̃ mə kaʃe

ʒε ɑ̃vi də tə diʁə tələmɑ̃ də ʃozə…
mε sələmɑ̃ sε ʃozə
ʒə nə pø plys tə lε diʁə

kaʁ ʒε bətəmɑ̃ lupe lə koʃə
kɔmə ynə kloʃə