Poème-France.com

Poeme : Trop SpeedTrop Speed

Trop speed dans mes réflexions,
Je me torture pour cette passion,
Il ne faut pas trop réfléchir dans cette situation,
L’instinct et parfois une bonne solution,

Mes actions étaient dérisoires,
Pour nous je ne vois pas d’espoir,
Ouvre moi les yeux et laisse moi entre voire,
Notre chemin qui ne sera peut être pas noire,

J’aimerais te dire je t’aime encore,
Même après notre séparation hardcore,
Je ne peux pas me dire que tout est mort,
Je vais laisser mon instinct faire le reste, et te dire tous se qui me passe par la tête, je serais honnête avec toi-même si mes tors sont la.
Viivii666

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tʁo spid dɑ̃ mε ʁeflεksjɔ̃,
ʒə mə tɔʁtyʁə puʁ sεtə pasjɔ̃,
il nə fo pa tʁo ʁefleʃiʁ dɑ̃ sεtə sitɥasjɔ̃,
lɛ̃stɛ̃ e paʁfwaz- ynə bɔnə sɔlysjɔ̃,

mεz- aksjɔ̃z- etε deʁizwaʁə,
puʁ nu ʒə nə vwa pa dεspwaʁ,
uvʁə mwa lεz- iøz- e lεsə mwa ɑ̃tʁə vwaʁə,
nɔtʁə ʃəmɛ̃ ki nə səʁa pø εtʁə pa nwaʁə,

ʒεməʁε tə diʁə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə,
mεmə apʁε nɔtʁə sepaʁasjɔ̃-aʁdkɔʁə,
ʒə nə pø pa mə diʁə kə tut- ε mɔʁ,
ʒə vε lεse mɔ̃n- ɛ̃stɛ̃ fεʁə lə ʁεstə, e tə diʁə tus sə ki mə pasə paʁ la tεtə, ʒə səʁεz- ɔnεtə avεk twa mεmə si mε tɔʁ sɔ̃ la.