Poeme : Soirée Trop Arrosée

Soirée Trop Arrosée

J’arrive devant la boite complètement torché,
Le vigile me théma de bas en haut me dit de rentré,
Dans cette boite t’es compressé comme une sardine,
Sa pu la transpi et m’anesthésie les narines,
J’titube jusqu’au bar, m’adosse au comptoir,
Tavernier un cocktail un grand verre donne moi a boire,
Un autre verre dans la pogne j’ai la tête qui tourne,
Je m’arrache du bar pour danser vite l’heure tourne,
Je vois trois meufs qui dansent entre elles,
Je vais dans leurs direction en crient youpi c’est noël,
Je l’ais aguiche avec ma danse de l’homme saoul,
Je leurs fais le kata titubent de l’homme fou,
Je me rapproche de l’une d’elle la saisi par derrière,
Malheureusement elle se retourne et je tombe en arrière,
J’ne sais pas si c’est le verre de trop ou les spots de Momo,
Mais cette demoiselle m’apparaît plus laide qu’un corbeau,
Je lui tourne le dos docilement espère l’éjecter facilement,
Non non apparemment elles me font du rente dedans,
Mais ces copines son mieux roulé surtout survolté,
Elles m’arrachent mon T-shirt moi je vais dégueler,
Elles font que de me coller putain laissez moi respirer,
Trop tard leurs jolie T-shirt en ont prient un coup,
Juste au moment ou c’est sur je tirais mon coup,
Du coup je retourne boire adossé au comptoir,
Tavernier un grand verre un truc sec et sans glace,
Je me regarde dans la glace l’alcool sa laisse des traces,
J’ai encore un peu de vomis accroché à mes basques,
Pas le temps de réfléchir le temps se met à fuir,
Mes potes on leurs meufs pour moi c’est de pire en pire,
Cinquième verre passé je me mets à délirer,
Je monte sur le podium commence a tous niquer,
Du coup y a plain de meufs qui matte la danse de l’homme saoul,
A ce moment je me fou de tous surtout de seux qui disent tous,
Y en a une qui monte me montre des pas endiablés,
On commence a se frottés elle a l’air bien bourrée,
Merde l’alcool me rattrape y à le vomis qui remonte,
Raz la tronche de dégueler sur mes sapes c’est abusé,
Je m’approche d’elle pour l’embrasser,
Quelle haleine putain,
Pas de chance c’est dans sa bouche que j’ai vomis,
Elle me repousse et me met une claque style harakiri,
Sa me mets K. O un voile noir apparaît,
Je me réveille devant chez moi mes potes sont pas la,
J’ai un mal de tête à supprimer au doliprane,
Conclusion de cette fête juré je me mets plus de tête,
Tu tes vue quand ta bu non j’abuse je m’en rappel plus.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Soirée Trop Arrosée

  jar=ri=ve=de=vant=la=boi=te=com=plè=te=ment=tor=ché 14
  le=vi=gile=me=thé=ma=de=bas=en=haut=me=dit=de=ren=tré 15
  dans=cet=te=boi=te=tes=compres=sé=com=me=u=ne=sar=dine 14
  sa=pu=la=trans=pi=et=m=anes=thé=sie=les=na=ri=nes 14
  jti=tu=be=jus=quau=bar=ma=dos=se=au=comp=toir 12
  ta=ver=nier=un=cock=tail=un=grand=verre=don=ne=moi=a=boire 14
  un=autre=ver=re=dans=la=po=gne=jai=la=tê=te=qui=tourne 14
  je=mar=rache=du=bar=pour=dan=ser=vi=te=l=heu=re=tourne 14
  je=vois=trois=meufs=qui=dan=sent=en=tre=el=les 11
  je=vais=dans=leurs=di=rec=ti=on=en=crient=you=pi=cest=noël 14
  je=lais=a=guiche=a=vec=ma=dan=se=de=l=hom=me=saoul 14
  je=leurs=fais=le=ka=ta=ti=tu=bent=de=l=hom=me=fou 14
  je=me=rap=proche=de=lu=ne=del=le=la=sai=si=par=der=rière 15
  malheu=reuse=ment=elle=se=re=tour=neet=je=tom=be=en=ar=rière 14
  jne=sais=pas=si=cest=le=verre=de=trop=ou=les=s=pots=de=mo=mo 16
  mais=cette=de=moi=sel=le=map=pa=raît=plus=lai=de=quun=cor=beau 15
  je=lui=tourne=le=dos=do=ci=le=ment=es=pè=re=lé=jec=ter=fa=ci=le=ment 19
  non=non=ap=pa=rem=ment=el=les=me=font=du=rente=de=dans 14
  mais=ces=co=pi=nes=son=mieux=rou=lé=sur=tout=sur=vol=té 14
  el=les=mar=ra=chent=mon=t=shirt=moi=je=vais=dé=gue=ler 14
  elles=font=que=de=me=col=ler=pu=tain=lais=sez=moi=res=pi=rer 15
  trop=tard=leurs=jo=lie=t=shirt=en=ont=prient=un=coup 12
  jus=te=au=mo=ment=ou=cest=sur=je=ti=rais=mon=coup 13
  du=coup=je=re=tour=ne=boi=re=a=dos=sé=au=comp=toir 14
  ta=ver=nier=un=grand=ver=re=un=truc=sec=et=sans=gla=ce 14
  je=me=re=gar=de=dans=la=glace=lal=cool=sa=lais=se=des=traces 15
  jai=en=coreun=peu=de=vo=mis=ac=cro=ché=à=mes=bas=ques 14
  pas=le=temps=de=ré=flé=chir=le=temps=se=met=à=fu=ir 14
  mes=po=tes=on=leurs=meufs=pour=moi=cest=de=pi=re=en=pire 14
  cin=quiè=me=ver=re=pas=sé=je=me=mets=à=dé=li=rer 14
  je=mon=te=sur=le=po=dium=com=men=ce=a=tous=ni=quer 14
  du=coup=y=a=plain=de=meufs=qui=mat=te=la=danse=de=lhom=me=saoul 16
  a=ce=moment=je=me=fou=de=tous=sur=tout=de=seux=qui=di=sent=tous 16
  y=en=a=une=qui=mon=te=me=mon=tre=des=pas=en=dia=blés 15
  on=commen=ce=a=se=frot=tés=el=le=a=lair=bien=bour=rée 14
  merde=lal=cool=me=rat=tra=pe=y=à=le=vo=mis=qui=re=monte 15
  raz=la=tronche=de=dé=gue=ler=sur=mes=sa=pes=cest=a=bu=sé 15
  je=map=pro=che=del=le=pour=lem=bras=ser 10
  quel=le=ha=lei=ne=pu=tain 7
  pas=de=chan=ce=cest=dans=sa=bou=che=que=jai=vo=mis 13
  elle=me=re=pous=seet=me=met=une=cla=que=sty=le=ha=ra=ki=ri 16
  sa=me=mets=k=o=un=voi=le=noir=ap=pa=raît 12
  je=me=ré=veille=de=vant=chez=moi=mes=po=tes=sont=pas=la 14
  jai=un=mal=de=tê=te=à=sup=pri=mer=au=do=li=prane 14
  conclu=sion=de=cette=fê=te=ju=ré=je=me=mets=plus=de=tête 14
  tu=tes=vue=quand=ta=bu=non=ja=buse=je=men=rap=pel=plus 14
 • Phonétique : Soirée Trop Arrosée

  ʒaʁivə dəvɑ̃ la bwatə kɔ̃plεtəmɑ̃ tɔʁʃe,
  lə viʒilə mə tema də ba ɑ̃-o mə di də ʁɑ̃tʁe,
  dɑ̃ sεtə bwatə tε kɔ̃pʁese kɔmə ynə saʁdinə,
  sa py la tʁɑ̃spi e manεstezi lε naʁinə,
  ʒtitybə ʒysko baʁ, madɔsə o kɔ̃twaʁ,
  tavεʁnje œ̃ kɔktaj œ̃ ɡʁɑ̃ veʁə dɔnə mwa a bwaʁə,
  œ̃n- otʁə veʁə dɑ̃ la pɔɲə ʒε la tεtə ki tuʁnə,
  ʒə maʁaʃə dy baʁ puʁ dɑ̃se vitə lœʁ tuʁnə,
  ʒə vwa tʁwa məf ki dɑ̃se ɑ̃tʁə εllə,
  ʒə vε dɑ̃ lœʁ diʁεksjɔ̃ ɑ̃ kʁje iupi sε nɔεl,
  ʒə lεs aɡiʃə avεk ma dɑ̃sə də lɔmə saul,
  ʒə lœʁ fε lə kata titybe də lɔmə fu,
  ʒə mə ʁapʁoʃə də lynə dεllə la sεzi paʁ dəʁjεʁə,
  maləʁøzəmɑ̃ εllə sə ʁətuʁnə e ʒə tɔ̃bə ɑ̃n- aʁjεʁə,
  ʒnə sε pa si sε lə veʁə də tʁo u lε spo də momo,
  mε sεtə dəmwazεllə mapaʁε plys lεdə kœ̃ kɔʁbo,
  ʒə lɥi tuʁnə lə do dɔsiləmɑ̃ εspεʁə leʒεkte fasiləmɑ̃,
  nɔ̃ nɔ̃ apaʁamɑ̃ εllə mə fɔ̃ dy ʁɑ̃tə dədɑ̃,
  mε sε kɔpinə sɔ̃ mjø ʁule syʁtu syʁvɔlte,
  εllə maʁaʃe mɔ̃ te ʃiʁ mwa ʒə vε deɡəle,
  εllə fɔ̃ kə də mə kɔle pytɛ̃ lεse mwa ʁεspiʁe,
  tʁo taʁ lœʁ ʒɔli te ʃiʁ ɑ̃n- ɔ̃ pʁje œ̃ ku,
  ʒystə o mɔmɑ̃ u sε syʁ ʒə tiʁε mɔ̃ ku,
  dy ku ʒə ʁətuʁnə bwaʁə adɔse o kɔ̃twaʁ,
  tavεʁnje œ̃ ɡʁɑ̃ veʁə œ̃ tʁyk sεk e sɑ̃ ɡlasə,
  ʒə mə ʁəɡaʁdə dɑ̃ la ɡlasə lalkɔl sa lεsə dε tʁasə,
  ʒε ɑ̃kɔʁə œ̃ pø də vɔmiz- akʁoʃe a mε bask,
  pa lə tɑ̃ də ʁefleʃiʁ lə tɑ̃ sə mεt a fɥiʁ,
  mε pɔtəz- ɔ̃ lœʁ məf puʁ mwa sε də piʁə ɑ̃ piʁə,
  sɛ̃kjεmə veʁə pase ʒə mə mεtz- a deliʁe,
  ʒə mɔ̃tə syʁ lə pɔdjɔm kɔmɑ̃sə a tus nike,
  dy ku i a plɛ̃ də məf ki matə la dɑ̃sə də lɔmə saul,
  a sə mɔmɑ̃ ʒə mə fu də tus syʁtu də sø ki dize tus,
  i ɑ̃n- a ynə ki mɔ̃tə mə mɔ̃tʁə dε pa ɑ̃djable,
  ɔ̃ kɔmɑ̃sə a sə fʁɔtez- εllə a lεʁ bjɛ̃ buʁʁe,
  mεʁdə lalkɔl mə ʁatʁapə i a lə vɔmi ki ʁəmɔ̃tə,
  ʁaz la tʁɔ̃ʃə də deɡəle syʁ mε sapə sεt- abyze,
  ʒə mapʁoʃə dεllə puʁ lɑ̃bʁase,
  kεllə-alεnə pytɛ̃,
  pa də ʃɑ̃sə sε dɑ̃ sa buʃə kə ʒε vɔmi,
  εllə mə ʁəpusə e mə mεt ynə klakə stilə-aʁakiʁi,
  sa mə mεt ka. o œ̃ vwalə nwaʁ apaʁε,
  ʒə mə ʁevεjə dəvɑ̃ ʃe mwa mε pɔtə sɔ̃ pa la,
  ʒε œ̃ mal də tεtə a sypʁime o dɔlipʁanə,
  kɔ̃klyzjɔ̃ də sεtə fεtə ʒyʁe ʒə mə mεt plys də tεtə,
  ty tε vɥ kɑ̃ ta by nɔ̃ ʒabyzə ʒə mɑ̃ ʁapεl plys.
 • Syllabes Phonétique : Soirée Trop Arrosée

  ʒa=ʁi=və=də=vɑ̃=la=bwa=tə=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃=tɔʁ=ʃe 14
  lə=vi=ʒilə=mə=te=ma=də=ba=ɑ̃-o=mə=di=də=ʁɑ̃=tʁe 15
  dɑ̃=sεtə=bwa=tə=tε=kɔ̃=pʁe=se=kɔ=mə=y=nə=saʁ=dinə 14
  sa=py=la=tʁɑ̃s=pi=e=ma=nεs=te=zi=lε=na=ʁi=nə 14
  ʒti=ty=bə=ʒys=ko=baʁ=ma=dɔ=sə=o=kɔ̃=twaʁ 12
  ta=vεʁ=nje=œ̃=kɔk=taj=œ̃=ɡʁɑ̃=ve=ʁə=dɔnə=mwa=a=bwaʁə 14
  œ̃=notʁə=ve=ʁə=dɑ̃=la=pɔ=ɲə=ʒε=la=tε=tə=ki=tuʁnə 14
  ʒə=ma=ʁa=ʃə=dy=baʁ=puʁ=dɑ̃=se=vi=tə=lœʁ=tuʁ=nə 14
  ʒə=vwa=tʁwa=məf=ki=dɑ̃=se=ɑ̃=tʁə=εl=lə 11
  ʒə=vε=dɑ̃=lœʁ=di=ʁεk=sjɔ̃=ɑ̃=kʁje=i=u=pi=sε=nɔ=εl 15
  ʒə=lεsəa=ɡi=ʃə=a=vεk=ma=dɑ̃=sə=də=lɔ=mə=sa=ul 14
  ʒə=lœ=ʁə=fε=lə=ka=ta=ti=ty=be=də=lɔ=mə=fu 14
  ʒə=mə=ʁa=pʁoʃə=də=ly=nə=dεllə=la=sε=zi=paʁ=də=ʁjεʁə 14
  malə=ʁø=zə=mɑ̃=εllə=sə=ʁə=tuʁ=nəe=ʒə=tɔ̃=bə=ɑ̃=na=ʁjεʁə 15
  ʒnə=sε=pa=si=sεlə=veʁə=də=tʁo=u=lε=spo=də=mo=mo 14
  mε=sεtə=də=mwa=zεllə=ma=pa=ʁε=plys=lε=də=kœ̃=kɔʁ=bo 14
  ʒə=lɥi=tuʁnə=lə=do=dɔ=si=lə=mɑ̃=εs=pε=ʁə=le=ʒεk=te=fa=si=lə=mɑ̃ 19
  nɔ̃=nɔ̃=a=pa=ʁa=mɑ̃=εl=lə=mə=fɔ̃=dy=ʁɑ̃tə=də=dɑ̃ 14
  mε=sε=kɔ=pi=nə=sɔ̃=mjø=ʁu=le=syʁ=tu=syʁ=vɔl=te 14
  εl=lə=ma=ʁa=ʃe=mɔ̃=te=ʃiʁ=mwa=ʒə=vε=de=ɡə=le 14
  εllə=fɔ̃kə=də=mə=kɔ=le=py=tɛ̃=lε=se=mwa=ʁεs=pi=ʁe 14
  tʁo=taʁ=lœ=ʁə=ʒɔ=li=te=ʃiʁ=ɑ̃=nɔ̃=pʁj=e=œ̃=ku 14
  ʒys=tə=o=mɔ=mɑ̃=u=sε=syʁ=ʒə=ti=ʁε=mɔ̃=ku 13
  dy=ku=ʒə=ʁə=tuʁ=nə=bwa=ʁə=a=dɔ=se=o=kɔ̃=twaʁ 14
  ta=vεʁ=nje=œ̃=ɡʁɑ̃=ve=ʁə=œ̃=tʁyk=sεk=e=sɑ̃=ɡla=sə 14
  ʒə=məʁə=ɡaʁdə=dɑ̃=la=ɡla=sə=lal=kɔl=sa=lε=sə=dε=tʁasə 14
  ʒε=ɑ̃=kɔʁə=œ̃=pø=də=vɔ=mi=za=kʁo=ʃe=a=mε=bask 14
  pa=lə=tɑ̃=də=ʁe=fle=ʃiʁ=lə=tɑ̃=sə=mεt=a=fɥ=iʁ 14
  mε=pɔ=tə=zɔ̃=lœʁ=məf=puʁ=mwa=sε=də=pi=ʁə=ɑ̃=piʁə 14
  sɛ̃=kjε=mə=ve=ʁə=pa=se=ʒə=mə=mεt=za=de=li=ʁe 14
  ʒə=mɔ̃=tə=syʁ=lə=pɔ=djɔm=kɔ=mɑ̃=sə=a=tus=ni=ke 14
  dy=ku=i=a=plɛ̃də=məf=ki=ma=tə=la=dɑ̃=sə=də=lɔ=mə=sa=ul 17
  asə=mɔ=mɑ̃=ʒə=mə=fu=də=tus=syʁ=tu=də=sø=ki=di=ze=tus 16
  i=ɑ̃=na=ynə=ki=mɔ̃=tə=mə=mɔ̃=tʁə=dε=pa=ɑ̃=dja=ble 15
  ɔ̃=kɔ=mɑ̃sə=a=sə=fʁɔ=te=zεl=lə=a=lεʁ=bjɛ̃=buʁ=ʁe 14
  mεʁdə=lal=kɔl=mə=ʁa=tʁa=pə=i=a=lə=vɔ=mi=ki=ʁə=mɔ̃tə 15
  ʁaz=la=tʁɔ̃ʃə=də=de=ɡə=le=syʁ=mε=sa=pə=sε=ta=by=ze 15
  ʒə=ma=pʁo=ʃə=dεl=lə=puʁ=lɑ̃=bʁa=se 10
  kεl=lə-a=lε=nə=py=tɛ̃ 7
  pa=də=ʃɑ̃=sə=sε=dɑ̃=sa=bu=ʃə=kə=ʒε=vɔ=mi 13
  εllə=mə=ʁə=pusəe=mə=mεt=y=nə=kla=kə=sti=lə-a=ʁa=ki=ʁi 16
  sa=mə=mεt=ka=o=œ̃=vwa=lə=nwaʁ=a=pa=ʁε 12
  ʒə=mə=ʁe=vε=jə=də=vɑ̃=ʃe=mwa=mε=pɔtə=sɔ̃=pa=la 14
  ʒε=œ̃=mal=də=tε=tə=a=sy=pʁi=me=o=dɔ=li=pʁanə 14
  kɔ̃=kly=zjɔ̃də=sε=tə=fε=tə=ʒy=ʁe=ʒə=mə=mεt=plys=də=tεtə 15
  ty=tε=vɥ=kɑ̃=ta=by=nɔ̃=ʒa=byzə=ʒə=mɑ̃=ʁa=pεl=plys 14

PostScriptum

cette soirée est une pure fiction…

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/08/2005 15:07(F)Fleurlune Mimi(F)

j’ai cru que ca etait vrai !!!!
ca fait quoi de vomir dans la bouche de qqn 😛 beurkkkkkk jvoudrais pa etre a ca place 😃
ca aurais pu etre une soiree delirante en vrai!!!
continu
amitie de la fleure de lune

Poème - Sans Thème -
Publié le 17/08/2005 22:34

L'écrit contient 478 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Viivii666

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs