Poeme-France : Lecture Écrit Agir

Poeme : La Jungle

Poème Agir
Publié le 29/09/2005 12:34

L'écrit contient 226 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Viivii666

La Jungle

Une inspiration surgit me donne envie d’écrire,
Sa ne raconte pas mes désires et encore moins mes rires,
C’est l’histoire d’un homme ivre d’ennuis,
Un homme puni par ces désirs,
Délaissé par son destin empli de chagrin,
Sa vie se ne résume à rien,
Perdu dans cette jungle infâme,
Il baisse les bras a chaque carrefour je le blâme,
« Mais quel chemin prendre ? Tendez-moi la main. »
Je lui tends la mienne,
Mais il refuse mon chemin,
Je le guide sur le sien mais il trébuche à chaque pas,
Il rebaisse les bras et plonge dans la drogue,
Cette drogue malsaine qui ralenti sa vie,
Une drogue qui ne te donne plus aucune envie,
« Vivi, vivi prend une taf avec moi »
Avant je ne refusais pas, maintenant chaque foi,
« Mec lâche ce trip pervers qui met ta tête K. O ! !
Arrête ton délire la drogue est de trop. »
Il se rassure en ralentissant,
Il s’assure qu’il n’est pas dedans,
Il finit par se détruire lui et ses sourires,
Cette jungle sans panneaux,
Perdu à jamais dans le déambule de cette masse d’arbre,
A chaque instant il désire un avenir moins macabre,
Il réalise que la vie dure,
En plus bientôt plus d’amis et qu’une vie salubre,
Arrêt ta drogue met toi au sport sa urge.
 • Pieds Hyphénique: La Jungle

  uneins=pi=ra=tion=sur=git=me=don=ne=en=vie=dé=crire 13
  sa=ne=ra=conte=pas=mes=dé=si=res=et=en=co=re=moins=mes=rires 16
  cest=l=his=toi=re=dun=hom=me=i=vre=den=nuis 12
  un=hom=me=pu=ni=par=ces=dé=sirs 9
  dé=lais=sé=par=son=des=tin=em=pli=de=cha=grin 12
  sa=vie=se=ne=ré=su=me=à=rien 9
  per=du=dans=cet=te=jun=gle=in=fâ=me 10
  il=baisse=les=bras=a=cha=que=car=re=four=je=le=blâ=me 14
  mais=quel=che=min=pren=dre=ten=dez=moi=la=main 12
  je=lui=tends=la=mien=ne 6
  mais=il=re=fu=se=mon=che=min 8
  je=le=guide=sur=le=sien=mais=il=tré=bu=cheà=cha=que=pas 14
  il=re=baisse=les=bras=et=plon=ge=dans=la=dro=gue 12
  cette=dro=gue=mal=sai=ne=qui=ra=len=ti=sa=vie 12
  une=dro=gue=qui=ne=te=donne=plus=au=cu=neen=vie 12
  vi=vi=vi=vi=prend=u=ne=taf=a=vec=moi 12
  avant=je=ne=re=fu=sais=pas=mainte=nant=cha=que=foi 12
  mec=lâ=che=ce=trip=per=vers=qui=met=ta=tête=k=o 14
  ar=rête=ton=dé=li=re=la=dro=gue=est=de=trop 12
  il=se=ras=su=re=en=ra=len=tis=sant 10
  il=sas=su=re=quil=nest=pas=de=dans 9
  il=fi=nit=par=se=dé=truire=lui=et=ses=sou=rires 12
  cet=te=jun=gle=sans=pan=neaux 7
  per=du=à=ja=mais=dans=le=dé=am=bule=de=cet=te=mas=se=dar=bre 17
  a=cha=queins=tant=il=dé=sire=un=a=ve=nir=moins=ma=cabre 14
  il=ré=a=li=se=que=la=vie=du=re 10
  en=plus=bien=tôt=plus=da=mis=et=quune=vie=sa=lubre 12
  ar=rêt=ta=dro=gue=met=toi=au=sport=sa=u=rge 12
 • Phonétique : La Jungle

  ynə ɛ̃spiʁasjɔ̃ syʁʒi mə dɔnə ɑ̃vi dekʁiʁə,
  sa nə ʁakɔ̃tə pa mε deziʁəz- e ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ mε ʁiʁə,
  sε listwaʁə dœ̃n- ɔmə ivʁə dɑ̃nɥi,
  œ̃n- ɔmə pyni paʁ sε deziʁ,
  delεse paʁ sɔ̃ dεstɛ̃ ɑ̃pli də ʃaɡʁɛ̃,
  sa vi sə nə ʁezymə a ʁjɛ̃,
  pεʁdy dɑ̃ sεtə ʒœ̃ɡlə ɛ̃famə,
  il bεsə lε bʁaz- a ʃakə kaʁəfuʁ ʒə lə blamə,
  « mε kεl ʃəmɛ̃ pʁɑ̃dʁə ? tɑ̃de mwa la mɛ̃. »
  ʒə lɥi tɑ̃ la mjεnə,
  mεz- il ʁəfyzə mɔ̃ ʃəmɛ̃,
  ʒə lə ɡidə syʁ lə sjɛ̃ mεz- il tʁebyʃə a ʃakə pa,
  il ʁəbεsə lε bʁaz- e plɔ̃ʒə dɑ̃ la dʁɔɡ,
  sεtə dʁɔɡ malsεnə ki ʁalɑ̃ti sa vi,
  ynə dʁɔɡ ki nə tə dɔnə plysz- okynə ɑ̃vi,
  « vivi, vivi pʁɑ̃t- ynə taf avεk mwa »
  avɑ̃ ʒə nə ʁəfyzε pa, mɛ̃tənɑ̃ ʃakə fwa,
  « mεk laʃə sə tʁip pεʁve ki mεt ta tεtə ka. o ! !
  aʁεtə tɔ̃ deliʁə la dʁɔɡ ε də tʁo. »
  il sə ʁasyʁə ɑ̃ ʁalɑ̃tisɑ̃,
  il sasyʁə kil nε pa dədɑ̃,
  il fini paʁ sə detʁɥiʁə lɥi e sε suʁiʁə,
  sεtə ʒœ̃ɡlə sɑ̃ pano,
  pεʁdy a ʒamε dɑ̃ lə deɑ̃bylə də sεtə masə daʁbʁə,
  a ʃakə ɛ̃stɑ̃ il deziʁə œ̃n- avəniʁ mwɛ̃ makabʁə,
  il ʁealizə kə la vi dyʁə,
  ɑ̃ plys bjɛ̃to plys damiz- e kynə vi salybʁə,
  aʁε ta dʁɔɡ mεt twa o spɔʁ sa yʁʒə.
 • Pieds Phonétique : La Jungle

  ynəɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃=syʁ=ʒi=mə=dɔ=nə=ɑ̃=vi=de=kʁiʁə 13
  sanə=ʁa=kɔ̃=tə=pa=mε=de=zi=ʁə=ze=ɑ̃=kɔ=ʁə=mwɛ̃=mε=ʁiʁə 16
  sε=lis=twa=ʁə=dœ̃=nɔ=mə=i=vʁə=dɑ̃n=ɥi 11
  œ̃=nɔ=mə=py=ni=paʁ=sε=de=ziʁ 9
  de=lε=se=paʁ=sɔ̃=dεs=tɛ̃=ɑ̃=pli=də=ʃa=ɡʁɛ̃ 12
  sa=vi=sə=nə=ʁe=zy=mə=a=ʁj=ɛ̃ 10
  pεʁ=dy=dɑ̃=sε=tə=ʒœ̃=ɡlə=ɛ̃=fa=mə 10
  il=bεsə=lε=bʁa=za=ʃa=kə=ka=ʁə=fuʁ=ʒə=lə=blamə 13
  mε=kεl=ʃə=mɛ̃=pʁɑ̃=dʁə=tɑ̃=de=mwa=la=mɛ̃ 12
  ʒə=lɥi=tɑ̃=la=mj=ε=nə 7
  mε=zil=ʁə=fy=zə=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 8
  ʒə=lə=ɡidə=syʁ=lə=sjɛ̃=mε=zil=tʁe=by=ʃəa=ʃa=kə=pa 14
  il=ʁə=bε=sə=lε=bʁa=ze=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=la=dʁɔɡ 12
  sε=tə=dʁɔɡ=mal=sε=nə=ki=ʁa=lɑ̃=ti=sa=vi 12
  ynə=dʁɔɡ=ki=nə=tə=dɔ=nə=plys=zo=ky=nəɑ̃=vi 12
  vi=vi=vi=vi=pʁɑ̃=ty=nə=taf=a=vεk=mwa 12
  a=vɑ̃ʒə=nəʁə=fy=zε=pa=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʃa=kə=fwa 12
  mεk=laʃə=sə=tʁip=pεʁ=ve=ki=mεt=ta=tε=tə=ka=o 14
  a=ʁε=tə=tɔ̃=de=li=ʁə=la=dʁɔɡ=ε=də=tʁo 12
  il=sə=ʁa=sy=ʁə=ɑ̃=ʁa=lɑ̃=ti=sɑ̃ 10
  il=sa=sy=ʁə=kil=nε=pa=də=dɑ̃ 9
  il=fi=ni=paʁsə=det=ʁɥi=ʁə=lɥi=e=sε=su=ʁiʁə 12
  sε=tə=ʒœ̃=ɡlə=sɑ̃=pa=no 7
  pεʁ=dy=a=ʒa=mε=dɑ̃lə=de=ɑ̃=by=lə=də=sε=tə=ma=sə=daʁbʁə 16
  a=ʃakəɛ̃s=tɑ̃=il=de=zi=ʁə=œ̃=na=və=niʁ=mwɛ̃=ma=kabʁə 14
  il=ʁe=a=li=zə=kə=la=vi=dy=ʁə 10
  ɑ̃=plys=bjɛ̃=to=plys=da=mi=ze=kynə=vi=sa=lybʁə 12
  a=ʁε=ta=dʁɔɡ=mεt=twa=o=spɔʁ=sa=yʁ=ʒə 11

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/09/2005 16:18(F)Fleurlune Mimi(F)

c’est un magnigique poeme avc lequel tu ns reviens viivii666
en faite oui c vrai la drogue est un chemin malsain une jungle !!
et faudrait agir contre ca ...
bonne continuation 😉

la fleur de lune (f)