Poème-France.com

Poeme : Conseil D’ImmortalitéConseil D’Immortalité

Si tu veux, tu peux paraître, disparaître dans l’onde transpercée, connaître les mondes inversés, reconnaître la bête immonde, la méchanceté. Tu peux admettre la ronde dispersée et chanter, soumettre ta blonde beauté, te relevé les yeux allumés d’un regard doré. Mais gare, le maître gronde en vérité, car les traîtres sans égards abondent camouflés d’humanité, loin de savoir adorer. Tard l’être se fonde dans la réalité du pouvoir aimer. Tu peux réapparaître à volonté, le maître féconde ta destinée, la voie est tracée. Gare les traîtres répondent à ta joie, obstinés de toi, en volonté de te tuer. Plus tard l’être inonde de bonté, tu verras, ne t’en fais pas, mais là tu dois naître en ce monde apeuré, renaître à la seconde envolée, car le maître te sonde esseulé.
Vortex

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ty vø, ty pø paʁεtʁə, dispaʁεtʁə dɑ̃ lɔ̃də tʁɑ̃spεʁse, kɔnεtʁə lε mɔ̃dəz- ɛ̃vεʁse, ʁəkɔnεtʁə la bεtə imɔ̃də, la meʃɑ̃səte. ty pøz- admεtʁə la ʁɔ̃də dispεʁse e ʃɑ̃te, sumεtʁə ta blɔ̃də bote, tə ʁələve lεz- iøz- alyme dœ̃ ʁəɡaʁ dɔʁe. mε ɡaʁə, lə mεtʁə ɡʁɔ̃də ɑ̃ veʁite, kaʁ lε tʁεtʁə- sɑ̃z- eɡaʁdz- abɔ̃de kamufle dymanite, lwɛ̃ də savwaʁ adɔʁe. taʁ lεtʁə sə fɔ̃də dɑ̃ la ʁealite dy puvwaʁ εme. ty pø ʁeapaʁεtʁə a vɔlɔ̃te, lə mεtʁə fekɔ̃də ta dεstine, la vwa ε tʁase. ɡaʁə lε tʁεtʁə- ʁepɔ̃de a ta ʒwa, ɔpstine də twa, ɑ̃ vɔlɔ̃te də tə tɥe. plys taʁ lεtʁə inɔ̃də də bɔ̃te, ty veʁa, nə tɑ̃ fε pa, mε la ty dwa nεtʁə ɑ̃ sə mɔ̃də apəʁe, ʁənεtʁə a la səɡɔ̃də ɑ̃vɔle, kaʁ lə mεtʁə tə sɔ̃də esəle.