Poème-France.com

Poeme : La Prison Est Égale À L’EnferLa Prison Est Égale À L’Enfer

Se qui gâche ma vie c’est cette ennemi la prison
Rentrée dans cette endroit c’est comme rentrée dans l’enfer
Tu souri pour ne pas pleurer
Tu avances tête baissée pour ne pas voir la vérité
Des visages si tristes que tu regardes
Tu marches tu t’arrête à chaque porte fermé
Comme si tu marchais vers l’enfer
Ton cœur se réchauffe
Tu longes un grand couloir
Tu vois les familles parler derrière des vitres
Mes yeux se remplissent de larmes
Voir quelqu’un qui ta été volé par cette prison depuis 6 ans
Celle qui ne te permet plus de vivre heureuse
J’entends des pats qui arrivent
Des clefs qui ouvres les parloirs
Et voilà toi qui m’as manqué
Tu surgis de nul part
Toi qui m’as fait tellement pleurer
Je te revois après 6 ans
Tu as du mal à me reconnaître
Je suis une étrangère pour toi maintenant
Tu trembles mais pourquoi a tu fait sa ?
Tu as fait une bêtise mais tu ne m’as jamais déçus
Je t’aime mais mon ennemi me pousse dans le vide
Tu m’as appris qu’il fallais que je relève la tête
Que je me batte pour ne pas me retrouver où tu es
Ou pire ne plus être avec toi
Tes mon rayons de soleil dans mon cœur qui saignent mais qui résiste
Mais pendants combien de temps encore je ne sais pas

Marion
Vs Me Manké

PostScriptum

je ne souhaite à personne de vivre ce ke jé vècu c’est vrémen horrible tu ne voit ke des portes blaindés et des murs gris, tristes. c’est vrémen dur la vie en prison.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə ki ɡaʃə ma vi sε sεtə εnəmi la pʁizɔ̃
ʁɑ̃tʁe dɑ̃ sεtə ɑ̃dʁwa sε kɔmə ʁɑ̃tʁe dɑ̃ lɑ̃fe
ty suʁi puʁ nə pa pləʁe
ty avɑ̃sə tεtə bεse puʁ nə pa vwaʁ la veʁite
dε vizaʒə si tʁistə kə ty ʁəɡaʁdə
ty maʁʃə ty taʁεtə a ʃakə pɔʁtə fεʁme
kɔmə si ty maʁʃε vεʁ lɑ̃fe
tɔ̃ kœʁ sə ʁeʃofə
ty lɔ̃ʒəz- œ̃ ɡʁɑ̃ kulwaʁ
ty vwa lε famijə paʁle dəʁjεʁə dε vitʁə
mεz- iø sə ʁɑ̃plise də laʁmə
vwaʁ kεlkœ̃ ki ta ete vɔle paʁ sεtə pʁizɔ̃ dəpɥi siz- ɑ̃
sεllə ki nə tə pεʁmε plys də vivʁə œʁøzə
ʒɑ̃tɑ̃ dε pa ki aʁive
dε kle ki uvʁə- lε paʁlwaʁ
e vwala twa ki ma mɑ̃ke
ty syʁʒi də nyl paʁ
twa ki ma fε tεllmɑ̃ pləʁe
ʒə tə ʁəvwaz- apʁε siz- ɑ̃
ty a dy mal a mə ʁəkɔnεtʁə
ʒə sɥiz- ynə etʁɑ̃ʒεʁə puʁ twa mɛ̃tənɑ̃
ty tʁɑ̃blə mε puʁkwa a ty fε sa ?
ty a fε ynə bεtizə mε ty nə ma ʒamε desys
ʒə tεmə mε mɔ̃n- εnəmi mə pusə dɑ̃ lə vidə
ty ma apʁi kil falε kə ʒə ʁəlεvə la tεtə
kə ʒə mə batə puʁ nə pa mə ʁətʁuve u ty ε
u piʁə nə plysz- εtʁə avεk twa
tε mɔ̃ ʁεjɔ̃ də sɔlεj dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ki sεɲe mε ki ʁezistə
mε pɑ̃dɑ̃ kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃z- ɑ̃kɔʁə ʒə nə sε pa

maʁjɔ̃