Poeme-France : Lecture Écrit Prison

Poeme : La Prison Est Égale À L’Enfer

Poème Prison
Publié le 07/06/2004 00:00

L'écrit contient 243 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Vs Me Manké

La Prison Est Égale À L’Enfer

Se qui gâche ma vie c’est cette ennemi la prison
Rentrée dans cette endroit c’est comme rentrée dans l’enfer
Tu souri pour ne pas pleurer
Tu avances tête baissée pour ne pas voir la vérité
Des visages si tristes que tu regardes
Tu marches tu t’arrête à chaque porte fermé
Comme si tu marchais vers l’enfer
Ton cœur se réchauffe
Tu longes un grand couloir
Tu vois les familles parler derrière des vitres
Mes yeux se remplissent de larmes
Voir quelqu’un qui ta été volé par cette prison depuis 6 ans
Celle qui ne te permet plus de vivre heureuse
J’entends des pats qui arrivent
Des clefs qui ouvres les parloirs
Et voilà toi qui m’as manqué
Tu surgis de nul part
Toi qui m’as fait tellement pleurer
Je te revois après 6 ans
Tu as du mal à me reconnaître
Je suis une étrangère pour toi maintenant
Tu trembles mais pourquoi a tu fait sa ?
Tu as fait une bêtise mais tu ne m’as jamais déçus
Je t’aime mais mon ennemi me pousse dans le vide
Tu m’as appris qu’il fallais que je relève la tête
Que je me batte pour ne pas me retrouver où tu es
Ou pire ne plus être avec toi
Tes mon rayons de soleil dans mon cœur qui saignent mais qui résiste
Mais pendants combien de temps encore je ne sais pas

Marion
 • Pieds Hyphénique: La Prison Est Égale À L’Enfer

  se=qui=gâ=che=ma=vie=cest=cette=en=ne=mi=la=pri=son 14
  ren=trée=dans=cette=en=droit=cest=com=me=ren=trée=dans=len=fer 14
  tu=sou=ri=pour=ne=pas=pleu=rer 8
  tu=a=vances=tê=te=bais=sée=pour=ne=pas=voir=la=vé=ri=té 15
  des=vi=sa=ges=si=tris=tes=que=tu=re=ga=rdes 12
  tu=mar=ches=tu=tar=rê=te=à=cha=que=por=te=fer=mé 14
  com=me=si=tu=mar=chais=vers=len=fer 9
  ton=cœur=se=ré=chau=ffe 6
  tu=lon=ges=un=grand=cou=loir 7
  tu=vois=les=fa=mil=les=par=ler=der=riè=re=des=vi=tres 14
  mes=y=eux=se=rem=plis=sent=de=la=rmes 10
  voir=quel=quun=qui=ta=é=té=vo=lé=par=cette=pri=son=de=puis=six=ans 17
  cel=le=qui=ne=te=per=met=plus=de=vi=vre=heu=reu=se 14
  jen=tends=des=pats=qui=ar=rivent 7
  des=clefs=qui=ou=vres=les=par=loirs 8
  et=voi=là=toi=qui=mas=man=qué 8
  tu=sur=gis=de=nul=part 6
  toi=qui=mas=fait=tel=le=ment=pleu=rer 9
  je=te=re=vois=a=près=six=ans 8
  tu=as=du=mal=à=me=re=con=naî=tre 10
  je=suis=u=ne=é=tran=gè=re=pour=toi=main=te=nant 13
  tu=trem=bles=mais=pour=quoi=a=tu=fait=sa 10
  tu=as=fait=une=bê=ti=se=mais=tu=ne=mas=ja=mais=dé=çus 15
  je=tai=me=mais=mon=en=ne=mi=me=pous=se=dans=le=vide 14
  tu=mas=ap=pris=quil=fal=lais=que=je=re=lè=ve=la=tête 14
  que=je=me=bat=te=pour=ne=pas=me=re=trou=ver=où=tu=es 15
  ou=pi=re=ne=plus=ê=tre=a=vec=toi 10
  tes=mon=rayons=de=so=leil=dans=mon=cœur=qui=saignent=mais=qui=ré=siste 15
  mais=pen=dants=com=bien=de=temps=en=co=re=je=ne=sais=pas 14

  ma=ri=on 3
 • Phonétique : La Prison Est Égale À L’Enfer

  sə ki ɡaʃə ma vi sε sεtə εnəmi la pʁizɔ̃
  ʁɑ̃tʁe dɑ̃ sεtə ɑ̃dʁwa sε kɔmə ʁɑ̃tʁe dɑ̃ lɑ̃fe
  ty suʁi puʁ nə pa pləʁe
  ty avɑ̃sə tεtə bεse puʁ nə pa vwaʁ la veʁite
  dε vizaʒə si tʁistə kə ty ʁəɡaʁdə
  ty maʁʃə ty taʁεtə a ʃakə pɔʁtə fεʁme
  kɔmə si ty maʁʃε vεʁ lɑ̃fe
  tɔ̃ kœʁ sə ʁeʃofə
  ty lɔ̃ʒəz- œ̃ ɡʁɑ̃ kulwaʁ
  ty vwa lε famijə paʁle dəʁjεʁə dε vitʁə
  mεz- iø sə ʁɑ̃plise də laʁmə
  vwaʁ kεlkœ̃ ki ta ete vɔle paʁ sεtə pʁizɔ̃ dəpɥi siz- ɑ̃
  sεllə ki nə tə pεʁmε plys də vivʁə œʁøzə
  ʒɑ̃tɑ̃ dε pa ki aʁive
  dε kle ki uvʁə- lε paʁlwaʁ
  e vwala twa ki ma mɑ̃ke
  ty syʁʒi də nyl paʁ
  twa ki ma fε tεllmɑ̃ pləʁe
  ʒə tə ʁəvwaz- apʁε siz- ɑ̃
  ty a dy mal a mə ʁəkɔnεtʁə
  ʒə sɥiz- ynə etʁɑ̃ʒεʁə puʁ twa mɛ̃tənɑ̃
  ty tʁɑ̃blə mε puʁkwa a ty fε sa ?
  ty a fε ynə bεtizə mε ty nə ma ʒamε desys
  ʒə tεmə mε mɔ̃n- εnəmi mə pusə dɑ̃ lə vidə
  ty ma apʁi kil falε kə ʒə ʁəlεvə la tεtə
  kə ʒə mə batə puʁ nə pa mə ʁətʁuve u ty ε
  u piʁə nə plysz- εtʁə avεk twa
  tε mɔ̃ ʁεjɔ̃ də sɔlεj dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ki sεɲe mε ki ʁezistə
  mε pɑ̃dɑ̃ kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃z- ɑ̃kɔʁə ʒə nə sε pa

  maʁjɔ̃
 • Pieds Phonétique : La Prison Est Égale À L’Enfer

  sə=ki=ɡaʃə=ma=vi=sε=sε=təε=nə=mi=la=pʁi=zɔ̃ 13
  ʁɑ̃=tʁe=dɑ̃=sεtəɑ̃=dʁwa=sε=kɔ=mə=ʁɑ̃=tʁe=dɑ̃=lɑ̃=fe 13
  ty=su=ʁi=puʁ=nə=pa=plə=ʁe 8
  ty=a=vɑ̃sə=tε=tə=bε=se=puʁ=nə=pa=vwaʁ=la=ve=ʁi=te 15
  dε=vi=zaʒə=si=tʁis=tə=kə=ty=ʁə=ɡaʁdə 10
  ty=maʁʃə=ty=ta=ʁε=təa=ʃa=kə=pɔʁ=tə=fεʁ=me 12
  kɔmə=si=ty=maʁ=ʃε=vεʁ=lɑ̃=fe 8
  tɔ̃=kœ=ʁə=sə=ʁe=ʃo=fə 7
  ty=lɔ̃=ʒə=zœ̃=ɡʁɑ̃=ku=lwaʁ 7
  ty=vwa=lε=fa=mi=jə=paʁ=le=də=ʁjεʁə=dε=vitʁə 12
  mε=zi=øsə=ʁɑ̃=pli=se=də=laʁmə 8
  vwaʁ=kεl=kœ̃=ki=ta=e=te=vɔ=le=paʁ=sεtə=pʁi=zɔ̃=dəp=ɥi=si=zɑ̃ 17
  sεllə=kinə=tə=pεʁ=mε=plys=də=vi=vʁə=œ=ʁøzə 11
  ʒɑ̃=tɑ̃=dε=pa=ki=a=ʁi=ve 8
  dε=kle=ki=u=vʁə=lε=paʁ=lwaʁ 8
  e=vwa=la=twa=ki=ma=mɑ̃=ke 8
  ty=syʁ=ʒi=də=nyl=paʁ 6
  twa=ki=ma=fε=tεl=lmɑ̃=plə=ʁe 8
  ʒə=tə=ʁə=vwa=za=pʁε=si=zɑ̃ 8
  ty=a=dy=mal=amə=ʁə=kɔ=nεtʁə 8
  ʒə=sɥi=zynəe=tʁɑ̃=ʒε=ʁə=puʁ=twa=mɛ̃=tə=nɑ̃ 11
  ty=tʁɑ̃blə=mε=puʁ=kwa=a=ty=fε=sa 9
  ty=a=fε=ynə=bε=ti=zə=mε=ty=nə=ma=ʒa=mε=de=sys 15
  ʒə=tεmə=mε=mɔ̃=nε=nə=mi=mə=pu=sə=dɑ̃=lə=vidə 13
  ty=ma=a=pʁi=kil=fa=lεkə=ʒə=ʁə=lε=və=latεtə 12
  kə=ʒə=mə=batə=puʁ=nə=pa=mə=ʁə=tʁu=ve=u=ty=ε 14
  u=piʁə=nə=plys=zε=tʁəa=vεk=twa 8
  tε=mɔ̃=ʁε=jɔ̃də=sɔ=lεj=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ki=sε=ɲe=mε=ki=ʁe=zistə 16
  mε=pɑ̃=dɑ̃=kɔ̃=bjɛ̃də=tɑ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə=ʒə=nə=sε=pa 13

  ma=ʁj=ɔ̃ 3

PostScriptum

je ne souhaite à personne de vivre ce ke jé vècu c’est vrémen horrible tu ne voit ke des portes blaindés et des murs gris, tristes. c’est vrémen dur la vie en prison.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/06/2004 00:00Xander

superbe trés belle inspiration cette prison est trés bien décrite

Auteur de Poésie
15/06/2004 00:00Dreamofblood

c vraiment très très bien ecrit. bon courage. amitiés

Auteur de Poésie
15/07/2004 00:00Nemesis

Le site s’est enrichie avec de la poésie incarcérale. bravo !

Auteur de Poésie
08/11/2004 00:00Tamsuccube

tre bo poeme c triste comme histoire
mai tre bo bravo a toi
GROS BISOUXX a toi
amicalemeent Tam

Auteur de Poésie
24/01/2005 00:00:P Zaza :p

tres touchants, c’est joli, même si j’ignore ce context car je ne l’ai jamais vécu et bien je ne le souhaite a personne egalement et même a moi même 😛 voila c’était joli, bizoux (k)