Poème-France.com

Poeme : Petite Perle De RoseePetite Perle De Rosee

Petite perle de rosée…
Petit ange des cieux au sourire de fée,
Je t’aime avec ardeur
Au point d’en bruler mon pauvre cœur,
Au point d’en mourire étouffé.

Petite reine de mes nuits,
Je ne pense qu’a toi
Qui me hante en émois,
Qui me hante sans bruit…

Petite lune au regard étoilé,
Je t’admire dans le soir
Mon cœur qui bat d’éspoir,
Mon cœur qui soupirait.

Petite nymphe aux lèvres de cerise,
Je te vois dans mes songes
Ta personne me ronge,
Ta personne me brise.

Petite perle de rosée t’étirant au matin,
Je hume ton parfum
Senteurs exquises des embrums,
Senteurs suave des roses en leurs satin.

Petit ange des cieux,
Petite reine de mes nuits,
Petite lune, petite nymphe,
Petite perle de rosée…

WARREN ROYER
Le Roi

PostScriptum

Si vous êtes interressé contactez moi a royerwarren@hotmail. fr
Ou a Mon adresse :
L’Oisellerie de Frévent

  1. 380 MAHERU

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pətitə pεʁlə də ʁoze…
pəti ɑ̃ʒə dε sjøz- o suʁiʁə də fe,
ʒə tεmə avεk aʁdœʁ
o pwɛ̃ dɑ̃ bʁyle mɔ̃ povʁə kœʁ,
o pwɛ̃ dɑ̃ muʁiʁə etufe.

pətitə ʁεnə də mε nɥi,
ʒə nə pɑ̃sə ka twa
ki mə-ɑ̃tə ɑ̃n- emwa,
ki mə-ɑ̃tə sɑ̃ bʁɥi…

pətitə lynə o ʁəɡaʁ etwale,
ʒə tadmiʁə dɑ̃ lə swaʁ
mɔ̃ kœʁ ki ba despwaʁ,
mɔ̃ kœʁ ki supiʁε.

pətitə nɛ̃fə o lεvʁə- də səʁizə,
ʒə tə vwa dɑ̃ mε sɔ̃ʒə
ta pεʁsɔnə mə ʁɔ̃ʒə,
ta pεʁsɔnə mə bʁizə.

pətitə pεʁlə də ʁoze tetiʁɑ̃ o matɛ̃,
ʒə ymə tɔ̃ paʁfœ̃
sɑ̃tœʁz- εkskizə dεz- ɑ̃bʁɔm,
sɑ̃tœʁ sɥavə dε ʁozəz- ɑ̃ lœʁ satɛ̃.

pəti ɑ̃ʒə dε sjø,
pətitə ʁεnə də mε nɥi,
pətitə lynə, pətitə nɛ̃fə,
pətitə pεʁlə də ʁoze…

waʁɛ̃ ʁwaje