Poème-France.com

Poeme : A Chaque Pleine LuneA Chaque Pleine Lune

A chaque pleine lune,
Tu m’as delaissé, abondonné,
Seul deriere toi je suis resté,
A chaque pleine lune,
Je verse une larme,
Qui s’ecoule sur ma flamme,
A chaque pleine lune,
Tu pars sans moi,
En m’otant toute ta chaleur,
A chaque pleine lune,
Je me retrouve sans toi,
Et je tremble de peur,
A chaque pleine lune,
J’ai besoin de toi,
A chaque pleine lune,
Je pense a toi,
A chaque pleine lune,
Hiro

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a ʃakə plεnə lynə,
ty ma dəlεse, abɔ̃dɔne,
səl dəʁjəʁə twa ʒə sɥi ʁεste,
a ʃakə plεnə lynə,
ʒə vεʁsə ynə laʁmə,
ki səkulə syʁ ma flamə,
a ʃakə plεnə lynə,
ty paʁ sɑ̃ mwa,
ɑ̃ mɔtɑ̃ tutə ta ʃalœʁ,
a ʃakə plεnə lynə,
ʒə mə ʁətʁuvə sɑ̃ twa,
e ʒə tʁɑ̃blə də pœʁ,
a ʃakə plεnə lynə,
ʒε bəzwɛ̃ də twa,
a ʃakə plεnə lynə,
ʒə pɑ̃sə a twa,
a ʃakə plεnə lynə,