Poème-France.com

Poeme : Ma PepiteMa Pepite

Au bord de la mer,
Le soleil se couche,
Arrive un peu d’air,
Qui me décoiffe, qui me touche,
Et sur l’eau,
Je vois de l’or,
Arrivant jusqu’au port,
Jusqu’à mon bateau,
Le soleil s’en va,
Mon or il l’emporte,
Mais au pied de ma porte,
Se trouve une pépite qui brillera,
Encore très longtemps,
Cette pépite c’est toi.

Hiro

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o bɔʁ də la mεʁ,
lə sɔlεj sə kuʃə,
aʁivə œ̃ pø dεʁ,
ki mə dekwafə, ki mə tuʃə,
e syʁ lo,
ʒə vwa də lɔʁ,
aʁivɑ̃ ʒysko pɔʁ,
ʒyska mɔ̃ bato,
lə sɔlεj sɑ̃ va,
mɔ̃n- ɔʁ il lɑ̃pɔʁtə,
mεz- o pje də ma pɔʁtə,
sə tʁuvə ynə pepitə ki bʁijʁa,
ɑ̃kɔʁə tʁε lɔ̃tɑ̃,
sεtə pepitə sε twa.