Poème-France.com

Poeme : RegretRegret

Il n’y a pas longtemps j’ai appris que tu voulais être avec moi,
Toi que je considéré comme mon roi,
Toi que j’ai perdu,
Toi la personne de qui j’ai souffert le plus longtemps,
Toi qui m’as appris à oublier.
J’ai mis du temps à te changer en souvenir,
Et même aujourd’hui quand je te voit,
Mon cœur bat comme le tam tam d’une musique africaine,
Mes malheurs ne font plus partis de ma vie,
Tout est en couleurs,
Tout est joyeux beau et heureux,
Mais loin de toi, je ne dois plus penser à toi
Alors je pense aux problèmes,
Et aux bons moments,
J’aurais toujours une larme de regret dans les yeux,
De ne pas avoir pu laisser mon amour pour toi,
Guider nos pas dans notre vie !
Tu seras toujours présent en moi !
Wincky1

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il ni a pa lɔ̃tɑ̃ ʒε apʁi kə ty vulεz- εtʁə avεk mwa,
twa kə ʒə kɔ̃sideʁe kɔmə mɔ̃ ʁwa,
twa kə ʒε pεʁdy,
twa la pεʁsɔnə də ki ʒε sufεʁ lə plys lɔ̃tɑ̃,
twa ki ma apʁiz- a ublje.
ʒε mi dy tɑ̃z- a tə ʃɑ̃ʒe ɑ̃ suvəniʁ,
e mεmə oʒuʁdɥi kɑ̃ ʒə tə vwa,
mɔ̃ kœʁ ba kɔmə lə tam tam dynə myzikə afʁikεnə,
mε malœʁ nə fɔ̃ plys paʁti də ma vi,
tut- εt- ɑ̃ kulœʁ,
tut- ε ʒwajø bo e œʁø,
mε lwɛ̃ də twa, ʒə nə dwa plys pɑ̃se a twa
alɔʁ ʒə pɑ̃sə o pʁɔblεmə,
e o bɔ̃ mɔmɑ̃,
ʒoʁε tuʒuʁz- ynə laʁmə də ʁəɡʁε dɑ̃ lεz- iø,
də nə pa avwaʁ py lεse mɔ̃n- amuʁ puʁ twa,
ɡide no pa dɑ̃ nɔtʁə vi !
ty səʁa tuʒuʁ pʁezɑ̃ ɑ̃ mwa !