Poème-France.com

Poeme : Avec Ou Sans Toi !Avec Ou Sans Toi !

Un jour avectoi,
Un jour sans toi.

Un jour pour toi,
Un jour pour personne.

Je t’aime sans t’aimer,
Je veux te voir tout le temps
Mais quand tu es présent,
Je ne dis plus rien.

Je suis bien
Et je ne le suis pas.

Libre de quoi ?
Prisonnière de mes sentiments.

C’est effrayant d’être sure de savoir un jour
Mais de ne plus le savoir le lendemain.

Pleurer en silence.
Tu me manques.

Quest-ce que j’attends ?
Triste temps !
Triste tout !

Je regrettes tant ce que j’ai fait
Je regrette t’avoir laissé,
Je regrette t’avoir demandé.

Mais toi,
Qu’est-ce que tu souhaites ?
Je dois te demander !
Wincky1

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ avεktwa,
œ̃ ʒuʁ sɑ̃ twa.

œ̃ ʒuʁ puʁ twa,
œ̃ ʒuʁ puʁ pεʁsɔnə.

ʒə tεmə sɑ̃ tεme,
ʒə vø tə vwaʁ tu lə tɑ̃
mε kɑ̃ ty ε pʁezɑ̃,
ʒə nə di plys ʁjɛ̃.

ʒə sɥi bjɛ̃
e ʒə nə lə sɥi pa.

libʁə də kwa ?
pʁizɔnjεʁə də mε sɑ̃timɑ̃.

sεt- efʁεjɑ̃ dεtʁə syʁə də savwaʁ œ̃ ʒuʁ
mε də nə plys lə savwaʁ lə lɑ̃dəmɛ̃.

pləʁe ɑ̃ silɑ̃sə.
ty mə mɑ̃k.

kεst sə kə ʒatɑ̃ ?
tʁistə tɑ̃ !
tʁistə tu !

ʒə ʁəɡʁεtə tɑ̃ sə kə ʒε fε
ʒə ʁəɡʁεtə tavwaʁ lεse,
ʒə ʁəɡʁεtə tavwaʁ dəmɑ̃de.

mε twa,
kε sə kə ty suεtə ?
ʒə dwa tə dəmɑ̃de !