Poème-France.com

Poeme : Lune NoireLune Noire

Lune Noire

C’est une Lune noire qui aborde mes sens
Elle tournoie dans son ample éllipse de douleur
Corolle de tristesse qui pleure en ma conscience
Et enfante la source limpide de l’amour

Invisible vestale que l’oeil ne peut voir
Qu’à travaers le miroir l’autre côté du soir
Où se mire radieuse la déesse lumière
Celle qui prend les regards et trouble les esprits

Furtive Lune noire sphère sombre de l’ombre
Créée dans la pénombre de quelques mots volés
Au poète éperdu pour la Lune d’argent
Tu inspire en mon cœur des odes de douceurs

Toi qu’aucun feux solaires ne daignent caresser
D’une infini clarté tu irradies les ondes
Et dans ton éternelle nuit d’opacité
Tu erres lueur absente hors des regards du monde

Vagabonde et répandant les vents de l’émotion
Veille sur l’Endymion qui rêve à Séléné
Même si dans ton habit du deuil consommé
Tu voyage esseulée sur un radeau de larmes

Fragile, solitaire qui gravite en mon âme
Tu es ma nymphe obscure fontaine éténébrée
Une Lune de cendre aux rêves étoilés
Une perle de silence aux reflets d’espérance

Tu es déesse source qui enfante la foi
Dans ta nuit se conçoivent les poussières de vie
Par les vins fruités de tes rayons
Et les serments d’amour qui saouleront les dieux
Wind Angel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lynə nwaʁə

sεt- ynə lynə nwaʁə ki abɔʁdə mε sɑ̃s
εllə tuʁnwa dɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃plə elipsə də dulœʁ
kɔʁɔlə də tʁistεsə ki plœʁə ɑ̃ ma kɔ̃sjɑ̃sə
e ɑ̃fɑ̃tə la suʁsə lɛ̃pidə də lamuʁ

ɛ̃viziblə vεstalə kə lɔεj nə pø vwaʁ
ka tʁavaeʁ lə miʁwaʁ lotʁə kote dy swaʁ
u sə miʁə ʁadjøzə la deεsə lymjεʁə
sεllə ki pʁɑ̃ lε ʁəɡaʁdz- e tʁublə lεz- εspʁi

fyʁtivə lynə nwaʁə sfεʁə sɔ̃bʁə də lɔ̃bʁə
kʁee dɑ̃ la penɔ̃bʁə də kεlk mo vɔle
o pɔεtə epεʁdy puʁ la lynə daʁʒe
ty ɛ̃spiʁə ɑ̃ mɔ̃ kœʁ dεz- ɔdə də dusœʁ

twa kokœ̃ fø sɔlεʁə nə dεɲe kaʁese
dynə ɛ̃fini klaʁte ty iʁadi lεz- ɔ̃də
e dɑ̃ tɔ̃n- etεʁnεllə nɥi dɔpasite
ty eʁə- lɥœʁ absɑ̃tə ɔʁ dε ʁəɡaʁd dy mɔ̃də

vaɡabɔ̃də e ʁepɑ̃dɑ̃ lε vɑ̃ də lemɔsjɔ̃
vεjə syʁ lɑ̃dimjɔ̃ ki ʁεvə a selene
mεmə si dɑ̃ tɔ̃-abi dy dəj kɔ̃sɔme
ty vwajaʒə esəle syʁ œ̃ ʁado də laʁmə

fʁaʒilə, sɔlitεʁə ki ɡʁavitə ɑ̃ mɔ̃n- amə
ty ε ma nɛ̃fə ɔpskyʁə fɔ̃tεnə etenebʁe
ynə lynə də sɑ̃dʁə o ʁεvəz- etwale
ynə pεʁlə də silɑ̃sə o ʁəflε dεspeʁɑ̃sə

ty ε deεsə suʁsə ki ɑ̃fɑ̃tə la fwa
dɑ̃ ta nɥi sə kɔ̃swave lε pusjεʁə də vi
paʁ lε vɛ̃ fʁɥite də tε ʁεjɔ̃
e lε sεʁmɑ̃ damuʁ ki sauləʁɔ̃ lε djø