Poème-France.com

Poeme : L’Espoir De Toi…L’Espoir De Toi…

Je suis en extase totale, je l’imagine là avec moi, l’érotisme de la situation. C’est trop sensuel, c’est extravagant et profondément subtil. C’est de l’amour que je vois, de l’amour enragé. C’est une douce violence, d’un calme profond et très gentiment organisé. Je me sens enfin libre et heureuse, je me sens planer. Je suis aux anges avec mon ange, le seul que j’aime et aimerai à jamais. Il me fait trembler de plaisir mais aussi de peur, il n’y a que lui pour me faire cet effet là et je le jure, je ne le regrette pas.
C’est le plus beau fantasme de toute ma vie, et j’espère que le rêve deviendra réalité.
Je suis folle de cet homme, il met du piquant dans ma vie, la rend si extravagante et si triste à la fois. C’est désolant d’aimer à ce point et de se rendre compte que cela n’est qu’un simple rêve, mais l’espoir fait vivre et je vis en t’espérant toi.
Wt-Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥiz- ɑ̃n- εkstazə tɔtalə, ʒə limaʒinə la avεk mwa, leʁɔtismə də la sitɥasjɔ̃. sε tʁo sɑ̃sɥεl, sεt- εkstʁavaɡɑ̃ e pʁɔfɔ̃demɑ̃ sybtil. sε də lamuʁ kə ʒə vwa, də lamuʁ ɑ̃ʁaʒe. sεt- ynə dusə vjɔlɑ̃sə, dœ̃ kalmə pʁɔfɔ̃t- e tʁε ʒɑ̃time ɔʁɡanize. ʒə mə sɑ̃sz- ɑ̃fɛ̃ libʁə e œʁøzə, ʒə mə sɑ̃s plane. ʒə sɥiz- oz- ɑ̃ʒəz- avεk mɔ̃n- ɑ̃ʒə, lə səl kə ʒεmə e εməʁε a ʒamε. il mə fε tʁɑ̃ble də plεziʁ mεz- osi də pœʁ, il ni a kə lɥi puʁ mə fεʁə sεt efε la e ʒə lə ʒyʁə, ʒə nə lə ʁəɡʁεtə pa.
sε lə plys bo fɑ̃tasmə də tutə ma vi, e ʒεspεʁə kə lə ʁεvə dəvjɛ̃dʁa ʁealite.
ʒə sɥi fɔlə də sεt ɔmə, il mεt dy pikɑ̃ dɑ̃ ma vi, la ʁɑ̃ si εkstʁavaɡɑ̃tə e si tʁistə a la fwa. sε dezɔlɑ̃ dεme a sə pwɛ̃ e də sə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə kə səla nε kœ̃ sɛ̃plə ʁεvə, mε lεspwaʁ fε vivʁə e ʒə vis ɑ̃ tεspeʁɑ̃ twa.