Poème-France.com

Poeme : La Tristesse De Plus Etre Avec ToiLa Tristesse De Plus Etre Avec Toi

Tu seras toujours le seul, l’unique que je vais aimer comme je t’aime
Tu m’allume toujours tu me rend heureuse si tu te sent seul ne le soi pas
Tu est le seul que Jai toujours voulu

Pardonne moi je ne sais pas ce que je fait
Pardonne moi je ne peux m’empêcher de t’aimer
Je t’en pris pardonne moi si j’ai besoin de toi comme je le fais
Crois moi chaque mots que je te dit est vrai
Pardonne moi je ne peut m’empêcher de t’aimer

J’ai encore la sensation de nos merveilleux moments ensembles
Je me souvient de l’odeur de ta peau
Je me souviens de tout

Je t’aime énormément
Je t’en pris n’arrête pas de m’aimer
Be!la

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty səʁa tuʒuʁ lə səl, lynikə kə ʒə vεz- εme kɔmə ʒə tεmə
ty malymə tuʒuʁ ty mə ʁɑ̃t- œʁøzə si ty tə sɑ̃ səl nə lə swa pa
ty ε lə səl kə ʒε tuʒuʁ vuly

paʁdɔnə mwa ʒə nə sε pa sə kə ʒə fε
paʁdɔnə mwa ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də tεme
ʒə tɑ̃ pʁi paʁdɔnə mwa si ʒε bəzwɛ̃ də twa kɔmə ʒə lə fε
kʁwa mwa ʃakə mo kə ʒə tə di ε vʁε
paʁdɔnə mwa ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də tεme

ʒε ɑ̃kɔʁə la sɑ̃sasjɔ̃ də no mεʁvεjø mɔmɑ̃z- ɑ̃sɑ̃blə
ʒə mə suvjɛ̃ də lɔdœʁ də ta po
ʒə mə suvjɛ̃ də tu

ʒə tεmə enɔʁmemɑ̃
ʒə tɑ̃ pʁi naʁεtə pa də mεme