Poème-France.com

Poeme : Mon Coeur Est A ToiMon Coeur Est A Toi

Je t’ai donné mon cœur
Depuis je n’ai cessé de penser a toi.
Chaque nuit je rêve au jour ou je vais te revoir,
Où enfin je pourrai t’embrasser, te serrer contre moi.

Mon cœur bat au rythme de ta vie,
Quand je te parle je ne peu l’empêcher de s’emballer,
Quand tu vas mal il marche au ralentis,
Il n’obéit qu’à toi, je ne peux plus le contrôler.

Et quand j’entends ta douce voix
Me dire « je t’aime » dans un murmure timide,
Alors dans une vague de bonheur je me noie,
Mes yeux se ferment, ma gorge se noue, mon corps se vide.

Mon esprit est comme transporté, submergé,
Il rejoint mon cœur dans ce pays merveilleux
Où tu es l’ange gardien de mes pensées.
Be!la

PostScriptum

se poeme est a une personne qui va su ouvrir mon coeur. . . . . . . je toublirai jamais namoursxxx


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tε dɔne mɔ̃ kœʁ
dəpɥi ʒə nε sese də pɑ̃se a twa.
ʃakə nɥi ʒə ʁεvə o ʒuʁ u ʒə vε tə ʁəvwaʁ,
u ɑ̃fɛ̃ ʒə puʁʁε tɑ̃bʁase, tə seʁe kɔ̃tʁə mwa.

mɔ̃ kœʁ ba o ʁitmə də ta vi,
kɑ̃ ʒə tə paʁlə ʒə nə pø lɑ̃pεʃe də sɑ̃bale,
kɑ̃ ty va mal il maʁʃə o ʁalɑ̃ti,
il nɔbei ka twa, ʒə nə pø plys lə kɔ̃tʁole.

e kɑ̃ ʒɑ̃tɑ̃ ta dusə vwa
mə diʁə « ʒə tεmə » dɑ̃z- œ̃ myʁmyʁə timidə,
alɔʁ dɑ̃z- ynə vaɡ də bɔnœʁ ʒə mə nwa,
mεz- iø sə fεʁme, ma ɡɔʁʒə sə nu, mɔ̃ kɔʁ sə vidə.

mɔ̃n- εspʁi ε kɔmə tʁɑ̃spɔʁte, sybmεʁʒe,
il ʁəʒwɛ̃ mɔ̃ kœʁ dɑ̃ sə pεi mεʁvεjø
u ty ε lɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃ də mε pɑ̃se.