Poème-France.com

Poeme : Ma HaineMa Haine

26/04/04

Ma haine

Aujourd’hui je sais ou je puise ma haine,
Cette haine qui me pourrie la vie
Qui me rends détestable et aigrie
Chaque seconde un peu plus : Pourquoi me tient-elle en haleine ?

Comme une sangsue elle s’accroche,
Je suis sa drogue et elle m’abuse.
Mais elle règle tellement de différent ; d’où devrais-je puiser la force de l’arracher ?
Pourquoi moi, pourquoi suis-je sa muse ?

Xxx
Xxx

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vɛ̃t- si- slaʃ zeʁo katʁə slaʃ zeʁo katʁə

ma-εnə

oʒuʁdɥi ʒə sεz- u ʒə pɥizə ma-εnə,
sεtə-εnə ki mə puʁʁi la vi
ki mə ʁɑ̃ detεstablə e εɡʁi
ʃakə səɡɔ̃də œ̃ pø plys : puʁkwa mə tjɛ̃ tεllə ɑ̃-alεnə ?

kɔmə ynə sɑ̃ɡsɥ εllə sakʁoʃə,
ʒə sɥi sa dʁɔɡ e εllə mabyzə.
mεz- εllə ʁεɡlə tεllmɑ̃ də difeʁɑ̃, du dəvʁε ʒə pɥize la fɔʁsə də laʁaʃe ?
puʁkwa mwa, puʁkwa sɥi ʒə sa myzə ?

iks iks iks