Poème-France.com

Poeme : Bonheure Ou Est Tu ?Bonheure Ou Est Tu ?

Je voudrai trouver mon bonheur
Pour arrêter tout ces pleurs
Je voudrai être joyeuse
Et vraiment heureuse
Mais c’est si dur de rester soi même
Quand je dis ’je t’aime’
Mais des fois je le suis
Et espère le rester
Le rester juste pour aujourd’hui
Et demain recommencer
Quelque fois je voudrai être un bébé
Pour ne pas arrêter de pleurer
Mais je suis maintenant une adolescente
Une jeune fille consciente
Mais des fois incompétente
Je peux être intelligente
Comme je peux bien jouer à la méchante
J’essaie de vivre 24heures à la fois
Mais parfois sa fonctionne pas
Je ne m’en fait pas s’est mon destin
De continuer mon chemin
[Xxxbrokenheartxxx]

PostScriptum

je cherche mon bonheur depuis des années… et je ne lai jamais trouver. .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vudʁε tʁuve mɔ̃ bɔnœʁ
puʁ aʁεte tu sε plœʁ
ʒə vudʁε εtʁə ʒwajøzə
e vʁεmɑ̃ œʁøzə
mε sε si dyʁ də ʁεste swa mεmə
kɑ̃ ʒə disʒə tεmə
mε dε fwa ʒə lə sɥi
e εspεʁə lə ʁεste
lə ʁεste ʒystə puʁ oʒuʁdɥi
e dəmɛ̃ ʁəkɔmɑ̃se
kεlkə fwa ʒə vudʁε εtʁə œ̃ bebe
puʁ nə pa aʁεte də pləʁe
mε ʒə sɥi mɛ̃tənɑ̃ ynə adɔlesɑ̃tə
ynə ʒənə fijə kɔ̃sjɑ̃tə
mε dε fwaz- ɛ̃kɔ̃petɑ̃tə
ʒə pøz- εtʁə ɛ̃tεlliʒɑ̃tə
kɔmə ʒə pø bjɛ̃ ʒue a la meʃɑ̃tə
ʒesε də vivʁə vɛ̃t- katʁə œʁz- a la fwa
mε paʁfwa sa fɔ̃ksjɔnə pa
ʒə nə mɑ̃ fε pa sε mɔ̃ dεstɛ̃
də kɔ̃tinɥe mɔ̃ ʃəmɛ̃