Poème-France.com

Poeme : Un Rendez-Vous CrucialUn Rendez-Vous Crucial

Comme tu es fidèle
Mon cher anniversaire
Tu ne manques jamais
Ton rendez- vous crucial
Toujours à l’heure
Quelle que soit ma vie
Douce ou cruelle
Mon cher anniversaire
Comme tu es fidèle
Je suis tout ému
Je vole sans ailes
Mon cher anniversaire
Comme la vie est belle
Même si je perds une année
Je l’ai vécu
Si comme je vivrai éternel

Pertuis le 15/05/2011
Yassifm

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmə ty ε fidεlə
mɔ̃ ʃεʁ anivεʁsεʁə
ty nə mɑ̃k ʒamε
tɔ̃ ʁɑ̃de vu kʁysjal
tuʒuʁz- a lœʁ
kεllə kə swa ma vi
dusə u kʁyεllə
mɔ̃ ʃεʁ anivεʁsεʁə
kɔmə ty ε fidεlə
ʒə sɥi tut- emy
ʒə vɔlə sɑ̃z- εlə
mɔ̃ ʃεʁ anivεʁsεʁə
kɔmə la vi ε bεllə
mεmə si ʒə pεʁdz- ynə ane
ʒə lε veky
si kɔmə ʒə vivʁε etεʁnεl

pεʁtɥi lə kɛ̃zə slaʃ zeʁo sɛ̃k slaʃ dø milə ɔ̃zə