Poème-France.com

Poeme : Je Pose Mes Levres Sur Les TiennesJe Pose Mes Levres Sur Les Tiennes

Je pose mes levres sur les tiennes
Et jure de ne jamais aimer aucune fille
Autre que toi
Si tu doutes de mon amour
Et de ma sincérité
Tue-moi
Et je ne t’aimerai que plus
Yevon

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə pozə mε ləvʁə- syʁ lε tjεnə
e ʒyʁə də nə ʒamεz- εme okynə fijə
otʁə kə twa
si ty dutə də mɔ̃n- amuʁ
e də ma sɛ̃seʁite
tɥ mwa
e ʒə nə tεməʁε kə plys