Poème-France.com

Poeme : Je T’Haine…Je T’Haine…

Rempli de colère et de peine,
Je te décharge ce po-Haine.

Puisque qu’on c’est toujours menti,
Maintenant je te le dis,
Je ne t’ai jamais aimé,
Tu m’as toujours détesté,
Je t’ai juste affaibli,
Tu as brisé ma vie.

Finalement tout est fini,
Tu m’as vraiment détruit,
Tu as été plus fort,
Tu as évité mes torts,
Tu m’as trahi comme hyène,
J’ai attendu que tu vienne,
M’aider à me relever,
Car même énervé,
On ne laisse homme a terre,
Tu n’es jamais venu le faire…
Yob

PostScriptum

Un homme sans pitié… un homme à éviter…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʁɑ̃pli də kɔlεʁə e də pεnə,
ʒə tə deʃaʁʒə sə po-εnə.

pɥiskə kɔ̃ sε tuʒuʁ mɑ̃ti,
mɛ̃tənɑ̃ ʒə tə lə di,
ʒə nə tε ʒamεz- εme,
ty ma tuʒuʁ detεste,
ʒə tε ʒystə afεbli,
ty a bʁize ma vi.

finaləmɑ̃ tut- ε fini,
ty ma vʁεmɑ̃ detʁɥi,
ty a ete plys fɔʁ,
ty a evite mε tɔʁ,
ty ma tʁai kɔmə iεnə,
ʒε atɑ̃dy kə ty vjεnə,
mεde a mə ʁələve,
kaʁ mεmə enεʁve,
ɔ̃ nə lεsə ɔmə a teʁə,
ty nε ʒamε vəny lə fεʁə…