Poème-France.com

Poeme : Ecrire À L’Ombre D’Un SoirEcrire À L’Ombre D’Un Soir

Comment puis je dormir à l’ombre de ce soir ?
Malgrè qu’autour de moi règne le noir,
Je n’arrive à trouver le sommeil…
Mes songes m’hantent en me faisant revivre le passé,
Comprendre le présent et, voire même, imaginer l’avenir ? !
Autant j’aime rêver… Autant je crainds ces rêves !
Ces evenement qui tant me chagrinnent…
Si seulement je pouvais trouver ce sommeil !
M’endormir au près de Morphée…
Et enfin, REVER !
Yoko Kurama

PostScriptum

Un texte que j’ai ecrit quand j’ai ete dormir chez une amie ^_^


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmɑ̃ pɥi ʒə dɔʁmiʁ a lɔ̃bʁə də sə swaʁ ?
malɡʁε kotuʁ də mwa ʁεɲə lə nwaʁ,
ʒə naʁivə a tʁuve lə sɔmεj…
mε sɔ̃ʒə mɑ̃te ɑ̃ mə fəzɑ̃ ʁəvivʁə lə pase,
kɔ̃pʁɑ̃dʁə lə pʁezɑ̃ e, vwaʁə mεmə, imaʒine lavəniʁ ? !
otɑ̃ ʒεmə ʁεve… otɑ̃ ʒə kʁɛ̃d sε ʁεvə !
sεz- əvənəmɑ̃ ki tɑ̃ mə ʃaɡʁine…
si sələmɑ̃ ʒə puvε tʁuve sə sɔmεj !
mɑ̃dɔʁmiʁ o pʁε də mɔʁfe…
e ɑ̃fɛ̃, ʁəve !