Poème-France.com

Poeme : Pourquoi M’As Tu Abandonnee ? …Pourquoi M’As Tu Abandonnee ? …

Je suis si seule sans toi,
Assise dans le fond sans voix,
Le cœur meurtri se noie,
Je perd doucement la foi…

Pourquoi m’as-tu abandonnée ? …

Au fond du trou,
Le cœur verrouillé,
Ma main accrochée,
Avec tous mes petits secrets…

Pourquoi m’as-tu abandonnée ? …

Tu es mon roi, mon fou
Tu es ma vie, mon doux,
Ton visage sur mon cou,
Ton souffle sur ma joue,

Pourquoi m’as-tu abandonnée ? …

Dans mon royaume,
C’est toi mon homme,
Mon souffle, Ma vie,
Mon unique survie…

Pourquoi m’as-tu abandonnée ? …

Chaque souffle, chaque cri,
Te réclame, moi, ta dame,
Et mes larmes,
Me…

Pourquoi m’as-tu abandonnée ? …

Pourquoi m’as-tu abandonnée ? …
Exinstas

PostScriptum

Aaaa


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi si sələ sɑ̃ twa,
asizə dɑ̃ lə fɔ̃ sɑ̃ vwa,
lə kœʁ məʁtʁi sə nwa,
ʒə pεʁ dusəmɑ̃ la fwa…

puʁkwa ma ty abɑ̃dɔne ? …

o fɔ̃ dy tʁu,
lə kœʁ veʁuje,
ma mɛ̃ akʁoʃe,
avεk tus mε pəti sεkʁε…

puʁkwa ma ty abɑ̃dɔne ? …

ty ε mɔ̃ ʁwa, mɔ̃ fu
ty ε ma vi, mɔ̃ du,
tɔ̃ vizaʒə syʁ mɔ̃ ku,
tɔ̃ suflə syʁ ma ʒu,

puʁkwa ma ty abɑ̃dɔne ? …

dɑ̃ mɔ̃ ʁwajomə,
sε twa mɔ̃n- ɔmə,
mɔ̃ suflə, ma vi,
mɔ̃n- ynikə syʁvi…

puʁkwa ma ty abɑ̃dɔne ? …

ʃakə suflə, ʃakə kʁi,
tə ʁeklamə, mwa, ta damə,
e mε laʁmə,
mə…

puʁkwa ma ty abɑ̃dɔne ? …

puʁkwa ma ty abɑ̃dɔne ? …