Poème-France.com

Poeme : Demain, Je MourraiDemain, Je Mourrai

Révolues
Seize révolutions sont en un clin d’oeil
Résolus
Les tiens, frère aîné, sont sans enclin au deuil
Seuls se rappellent bien l’arganier et l’écureuil
Te pleurent à leur manière tes oeuvres nées de l’errance
Tes amis bibi Agounchich et Bahouche ton pote d’enfance
Ta tribu quant à elle ingrate demeure de piètre engeance
Ta terre craque
Sous l’usure qui la traque
Qui la troque
Comme mon vers que je braque
Soliloque
Qui suffoque
Moi éternel errant tout en loques
Tout en cloques
Demain, je mourrai boule sèche contre la margelle du puits
De soif sans seau ni corde
Au vu et su de la horde
Pauvre barde
Qui par mégarde
Est leurré par la harde
Et l’espoir qui fuit
Oublié charogne vouée aux hyènes aux vautours
Aux dents affûtées aux serres acérées qui accourent affamés tout autour
A leur merci je serai depuis
Demain, ils mourront têtes bêtes contre le béton
D’ambition faute de sagesse
O bassesse
De pauvres moutons
Nous nous dilaterons la rate et reprendrons et errance et baton

Farid Mohamed Zalhoud
Zalhoud

PostScriptum

Dédié à Feu Mohammed Khaïr-Eddine


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʁevɔlɥ
sεzə ʁevɔlysjɔ̃ sɔ̃t- ɑ̃n- œ̃ klɛ̃ dɔεj
ʁezɔlys
lε tjɛ̃, fʁεʁə εne, sɔ̃ sɑ̃z- ɑ̃klɛ̃ o dəj
səl sə ʁapεlle bjɛ̃ laʁɡanje e lekyʁəj
tə pləʁe a lœʁ manjεʁə tεz- œvʁə- ne də leʁɑ̃sə
tεz- ami bibi aɡunʃik e bauʃə tɔ̃ pɔtə dɑ̃fɑ̃sə
ta tʁiby kɑ̃ a εllə ɛ̃ɡʁatə dəməʁə də pjεtʁə ɑ̃ʒɑ̃sə
ta teʁə kʁakə
su lyzyʁə ki la tʁakə
ki la tʁɔkə
kɔmə mɔ̃ vεʁ kə ʒə bʁakə
sɔlilɔkə
ki syfɔkə
mwa etεʁnεl eʁɑ̃ tut- ɑ̃ lɔk
tut- ɑ̃ klɔk
dəmɛ̃, ʒə muʁʁε bulə sεʃə kɔ̃tʁə la maʁʒεllə dy pɥi
də swaf sɑ̃ so ni kɔʁdə
o vy e sy də la ɔʁdə
povʁə baʁdə
ki paʁ meɡaʁdə
ε ləʁe paʁ la-aʁdə
e lεspwaʁ ki fɥi
ublje ʃaʁɔɲə vue o iεnəz- o votuʁ
o dɑ̃z- afytez- o seʁəz- aseʁe ki akuʁe afame tut- otuʁ
a lœʁ mεʁsi ʒə səʁε dəpɥi
dəmɛ̃, il muʁʁɔ̃ tεtə bεtə kɔ̃tʁə lə betɔ̃
dɑ̃bisjɔ̃ fotə də saʒεsə
o basεsə
də povʁə- mutɔ̃
nu nu dilatəʁɔ̃ la ʁatə e ʁəpʁɑ̃dʁɔ̃z- e eʁɑ̃sə e batɔ̃

faʁid mɔamεd zalud