Poeme : Le Rodomont (Dédié À Moi-Même)

Le Rodomont (Dédié À Moi-Même)

Le rodomont
Dédié à moi-même
Sans en être vraiment un puisque je ne peux le dédier à quelqu’un
De crainte que l’offrande ne soit méprise et prise pour don à piéger
Un rodomont moi ? Jamais de fanfaron ne suis ni faux brave coquin
A l’eau de rose je mets mes mots pour un untel quidam à ménager

Eh bien elles le sont je le jure sur la tombe de ma mère je ne puis
Ces vérités au nombre de quatre sachez-le les nier ô irrespirables
Même si c’est de la veine à la veine immolé égorgé sacrifié je suis
D’une faux rouillée par mes semblables dissemblables exécrables

Seul être être seul esseulé témoin t’es moins beau et ceux laids
Qu’eux qui seuls êtres et sans n’être point pointés du doigt l’est
Leur boule maboule de meurtrier à l’allure d’ange ou vert hêtre
Le rodomont qui est-il si ce n’est toi avant même que de naître

Cet échange de répliques accusatrices entre l’être et le paraître
Vaine tentative de résoudre le dilemme de la vie qui est une farce
Vaine tentative de résoudre le dilemme de la vie qui est une garce
Cette étrange relique : le poème en demeure l’unique mot piètre

Farid Mohamed Zalhoud

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Rodomont (Dédié À Moi-Même)

  le=ro=do=mont 4
  dé=di=é=à=moi=mê=me 7
  sans=en=ê=tre=vrai=ment=un=puis=que=je=ne=peux=le=dé=di=er=à=quel=quun 19
  de=crain=te=que=lof=fran=de=ne=soit=mé=pri=se=et=pri=se=pour=don=à=pi=é=ger 21
  un=ro=do=mont=moi=ja=mais=de=fan=fa=ron=ne=suis=ni=faux=bra=ve=co=quin 19
  a=leau=de=ro=se=je=mets=mes=mots=pour=un=un=tel=qui=dam=à=mé=na=ger 19

  eh=bien=el=les=le=sont=je=le=ju=re=sur=la=tom=be=de=ma=mè=re=je=ne=puis 21
  ces=vé=ri=tés=au=nom=bre=de=qua=tre=sa=chez=le=les=ni=er=ô=ir=res=pi=ra=bles 22
  même=si=cest=de=la=vei=ne=à=la=vei=ne=im=mo=lé=é=gor=gé=sa=cri=fié=je=suis 22
  du=ne=faux=rouil=lée=par=mes=sem=bla=bles=dis=sem=bla=bles=exé=cra=bles 17

  seul=ê=tre=ê=tre=seul=es=seu=lé=té=moin=tes=moins=beau=et=ceux=laids 17
  qu=eux=qui=seuls=ê=tres=et=sans=nê=tre=point=poin=tés=du=doigt=lest 16
  leur=bou=le=ma=bou=le=de=meur=tri=er=à=lal=lu=re=dan=ge=ou=vert=hê=tre 20
  le=ro=do=mont=qui=est=il=si=ce=nest=toi=a=vant=mê=me=que=de=naî=tre 19

  cet=é=chan=ge=de=ré=pli=ques=ac=cu=sa=tri=ces=en=tre=lê=tre=et=le=pa=raî=tre 22
  vai=ne=ten=ta=ti=ve=de=ré=sou=dre=le=di=lem=me=de=la=vie=qui=est=u=ne=farce 22
  vai=ne=ten=ta=ti=ve=de=ré=sou=dre=le=di=lem=me=de=la=vie=qui=est=u=ne=garce 22
  cet=te=é=tran=ge=re=li=que=le=po=è=me=en=de=meu=re=lu=ni=que=mot=piè=tre 22

  fa=rid=mo=ha=med=zal=houd 7
 • Phonétique : Le Rodomont (Dédié À Moi-Même)

  lə ʁɔdomɔ̃
  dedje a mwa mεmə
  sɑ̃z- ɑ̃n- εtʁə vʁεmɑ̃ œ̃ pɥiskə ʒə nə pø lə dedje a kεlkœ̃
  də kʁɛ̃tə kə lɔfʁɑ̃də nə swa mepʁizə e pʁizə puʁ dɔ̃ a pjeʒe
  œ̃ ʁɔdomɔ̃ mwa ? ʒamε də fɑ̃faʁɔ̃ nə sɥi ni fo bʁavə kɔkɛ̃
  a lo də ʁozə ʒə mεt mε mo puʁ œ̃n- œ̃tεl kidam a menaʒe

  ε bjɛ̃ εllə lə sɔ̃ ʒə lə ʒyʁə syʁ la tɔ̃bə də ma mεʁə ʒə nə pɥi
  sε veʁitez- o nɔ̃bʁə də katʁə saʃe lə lε nje o iʁεspiʁablə
  mεmə si sε də la vεnə a la vεnə imɔle eɡɔʁʒe sakʁifje ʒə sɥi
  dynə fo ʁuje paʁ mε sɑ̃blablə disɑ̃blabləz- εɡzekʁablə

  səl εtʁə εtʁə səl esəle temwɛ̃ tε mwɛ̃ bo e sø lε
  kø ki səlz- εtʁəz- e sɑ̃ nεtʁə pwɛ̃ pwɛ̃te dy dwa lε
  lœʁ bulə mabulə də məʁtʁje a lalyʁə dɑ̃ʒə u vεʁ εtʁə
  lə ʁɔdomɔ̃ ki εt- il si sə nε twa avɑ̃ mεmə kə də nεtʁə

  sεt eʃɑ̃ʒə də ʁeplikz- akyzatʁisəz- ɑ̃tʁə lεtʁə e lə paʁεtʁə
  vεnə tɑ̃tativə də ʁezudʁə lə dilamə də la vi ki εt- ynə faʁsə
  vεnə tɑ̃tativə də ʁezudʁə lə dilamə də la vi ki εt- ynə ɡaʁsə
  sεtə etʁɑ̃ʒə ʁəlikə : lə pɔεmə ɑ̃ dəməʁə lynikə mo pjεtʁə

  faʁid mɔamεd zalud
 • Syllabes Phonétique : Le Rodomont (Dédié À Moi-Même)

  lə=ʁɔ=do=mɔ̃ 4
  de=dj=e=a=mwa=mε=mə 7
  sɑ̃=zɑ̃=nε=tʁə=vʁε=mɑ̃=œ̃=pɥis=kə=ʒə=nə=pø=lə=de=dje=a=kεl=kœ̃ 18
  də=kʁɛ̃tə=kə=lɔ=fʁɑ̃=də=nə=swa=me=pʁi=zəe=pʁi=zə=puʁ=dɔ̃=a=pje=ʒe 18
  œ̃=ʁɔ=do=mɔ̃=mwa=ʒa=mεdə=fɑ̃=fa=ʁɔ̃=nə=sɥi=ni=fo=bʁa=və=kɔ=kɛ̃ 18
  a=lodə=ʁo=zə=ʒə=mεt=mε=mo=puʁ=œ̃=nœ̃=tεl=ki=dam=a=me=na=ʒe 18

  ε=bjɛ̃=εllə=lə=sɔ̃ʒə=lə=ʒy=ʁə=syʁ=la=tɔ̃=bə=də=ma=mε=ʁə=ʒə=nə=pɥi 19
  sε=ve=ʁi=te=zo=nɔ̃bʁə=də=ka=tʁə=sa=ʃe=lə=lε=nje=o=i=ʁεs=pi=ʁablə 19
  mεmə=si=sε=də=la=vε=nəa=la=vε=nə=i=mɔ=le=e=ɡɔʁ=ʒe=sa=kʁi=fje=ʒə=sɥi 21
  dy=nə=fo=ʁu=je=paʁ=mε=sɑ̃=bla=blə=di=sɑ̃=bla=blə=zεɡ=ze=kʁa=blə 18

  səl=ε=tʁə=ε=tʁə=səl=e=sə=le=te=mwɛ̃=tε=mwɛ̃=bo=e=sø=lε 17
  kø=ki=səl=zε=tʁə=ze=sɑ̃=nε=tʁə=pwɛ̃=pwɛ̃=te=dy=dwa=lε 15
  lœʁ=bu=lə=ma=bu=lə=də=məʁ=tʁje=a=la=ly=ʁə=dɑ̃=ʒə=u=vεʁ=εtʁə 18
  lə=ʁɔ=do=mɔ̃=ki=ε=til=si=sə=nε=twa=a=vɑ̃=mε=mə=kə=də=nεtʁə 18

  sεt=e=ʃɑ̃ʒə=də=ʁe=plik=za=ky=za=tʁi=sə=zɑ̃=tʁə=lε=tʁəe=lə=pa=ʁεtʁə 18
  vεnə=tɑ̃=ta=ti=və=də=ʁe=zu=dʁə=lə=di=la=mə=də=la=vi=ki=ε=ty=nə=faʁsə 21
  vεnə=tɑ̃=ta=ti=və=də=ʁe=zu=dʁə=lə=di=la=mə=də=la=vi=ki=ε=ty=nə=ɡaʁsə 21
  sεtəe=tʁɑ̃=ʒə=ʁə=li=kə=lə=pɔ=ε=mə=ɑ̃=də=mə=ʁə=ly=ni=kə=mo=pjεtʁə 19

  fa=ʁid=mɔ=a=mεd=za=lud 7

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 04/10/2011 23:43

L'écrit contient 221 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Zalhoud

Récompense

0
0
2