Univers de poésie d'un auteur

Poème:Le Rodomont (Dédié À Moi-Même)

Le Poème

Le rodomont
Dédié à moi-même
Sans en être vraiment un puisque je ne peux le dédier à quelqu’un
De crainte que l’offrande ne soit méprise et prise pour don à piéger
Un rodomont moi ? Jamais de fanfaron ne suis ni faux brave coquin
A l’eau de rose je mets mes mots pour un untel quidam à ménager

Eh bien elles le sont je le jure sur la tombe de ma mère je ne puis
Ces vérités au nombre de quatre sachez-le les nier ô irrespirables
Même si c’est de la veine à la veine immolé égorgé sacrifié je suis
D’une faux rouillée par mes semblables dissemblables exécrables

Seul être être seul esseulé témoin t’es moins beau et ceux laids
Qu’eux qui seuls êtres et sans n’être point pointés du doigt l’est
Leur boule maboule de meurtrier à l’allure d’ange ou vert hêtre
Le rodomont qui est-il si ce n’est toi avant même que de naître

Cet échange de répliques accusatrices entre l’être et le paraître
Vaine tentative de résoudre le dilemme de la vie qui est une farce
Vaine tentative de résoudre le dilemme de la vie qui est une garce
Cette étrange relique : le poème en demeure l’unique mot piètre

Farid Mohamed Zalhoud
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Zalhoud

Poète Zalhoud

Zalhoud a publié sur le site 54 écrits. Zalhoud est membre du site depuis l'année 2007.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Le Rodomont (Dédié À Moi-Même)le=ro=do=mont 4
dé=di=é=à=moi=mê=me 7
sans=en=ê=tre=vrai=ment=un=puis=que=je=ne=peux=le=dé=di=er=à=quel=quun 19
de=crain=te=que=lof=fran=de=ne=soit=mé=pri=se=et=pri=se=pour=don=à=pi=é=ger 21
un=ro=do=mont=moi=ja=mais=de=fan=fa=ron=ne=suis=ni=faux=bra=ve=co=quin 19
a=leau=de=ro=se=je=mets=mes=mots=pour=un=un=tel=qui=dam=à=mé=na=ger 19

eh=bien=el=les=le=sont=je=le=ju=re=sur=la=tom=be=de=ma=mè=re=je=ne=puis 21
ces=vé=ri=tés=au=nom=bre=de=qua=tre=sa=chez=le=les=ni=er=ô=ir=res=pi=ra=bles 22
même=si=cest=de=la=vei=ne=à=la=vei=ne=im=mo=lé=é=gor=gé=sa=cri=fié=je=suis 22
du=ne=faux=rouil=lée=par=mes=sem=bla=bles=dis=sem=bla=bles=exé=cra=bles 17

seul=ê=tre=ê=tre=seul=es=seu=lé=té=moin=tes=moins=beau=et=ceux=laids 17
qu=eux=qui=seuls=ê=tres=et=sans=nê=tre=point=poin=tés=du=doigt=lest 16
leur=bou=le=ma=bou=le=de=meur=tri=er=à=lal=lu=re=dan=ge=ou=vert=hê=tre 20
le=ro=do=mont=qui=est=il=si=ce=nest=toi=a=vant=mê=me=que=de=naî=tre 19

cet=é=chan=ge=de=ré=pli=ques=ac=cu=sa=tri=ces=en=tre=lê=tre=et=le=pa=raî=tre 22
vai=ne=ten=ta=ti=ve=de=ré=sou=dre=le=di=lem=me=de=la=vie=qui=est=u=ne=farce 22
vai=ne=ten=ta=ti=ve=de=ré=sou=dre=le=di=lem=me=de=la=vie=qui=est=u=ne=garce 22
cet=te=é=tran=ge=re=li=que=le=po=è=me=en=de=meu=re=lu=ni=que=mot=piè=tre 22

fa=rid=mo=ha=med=zal=houd 7
Phonétique : Le Rodomont (Dédié À Moi-Même)lə ʁɔdomɔ̃
dedje a mwa mεmə
sɑ̃z- ɑ̃n- εtʁə vʁεmɑ̃ œ̃ pɥiskə ʒə nə pø lə dedje a kεlkœ̃
də kʁɛ̃tə kə lɔfʁɑ̃də nə swa mepʁizə e pʁizə puʁ dɔ̃ a pjeʒe
œ̃ ʁɔdomɔ̃ mwa ? ʒamε də fɑ̃faʁɔ̃ nə sɥi ni fo bʁavə kɔkɛ̃
a lo də ʁozə ʒə mεt mε mo puʁ œ̃n- œ̃tεl kidam a menaʒe

ε bjɛ̃ εllə lə sɔ̃ ʒə lə ʒyʁə syʁ la tɔ̃bə də ma mεʁə ʒə nə pɥi
sε veʁitez- o nɔ̃bʁə də katʁə saʃe lə lε nje o iʁεspiʁablə
mεmə si sε də la vεnə a la vεnə imɔle eɡɔʁʒe sakʁifje ʒə sɥi
dynə fo ʁuje paʁ mε sɑ̃blablə disɑ̃blabləz- εɡzekʁablə

səl εtʁə εtʁə səl esəle temwɛ̃ tε mwɛ̃ bo e sø lε
kø ki səlz- εtʁəz- e sɑ̃ nεtʁə pwɛ̃ pwɛ̃te dy dwa lε
lœʁ bulə mabulə də məʁtʁje a lalyʁə dɑ̃ʒə u vεʁ εtʁə
lə ʁɔdomɔ̃ ki εt- il si sə nε twa avɑ̃ mεmə kə də nεtʁə

sεt eʃɑ̃ʒə də ʁeplikz- akyzatʁisəz- ɑ̃tʁə lεtʁə e lə paʁεtʁə
vεnə tɑ̃tativə də ʁezudʁə lə dilamə də la vi ki εt- ynə faʁsə
vεnə tɑ̃tativə də ʁezudʁə lə dilamə də la vi ki εt- ynə ɡaʁsə
sεtə etʁɑ̃ʒə ʁəlikə : lə pɔεmə ɑ̃ dəməʁə lynikə mo pjεtʁə

faʁid mɔamεd zalud
Syllabes Phonétique : Le Rodomont (Dédié À Moi-Même)lə=ʁɔ=do=mɔ̃ 4
de=dj=e=a=mwa=mε=mə 7
sɑ̃=zɑ̃=nε=tʁə=vʁε=mɑ̃=œ̃=pɥis=kə=ʒə=nə=pø=lə=de=dje=a=kεl=kœ̃ 18
də=kʁɛ̃tə=kə=lɔ=fʁɑ̃=də=nə=swa=me=pʁi=zəe=pʁi=zə=puʁ=dɔ̃=a=pje=ʒe 18
œ̃=ʁɔ=do=mɔ̃=mwa=ʒa=mεdə=fɑ̃=fa=ʁɔ̃=nə=sɥi=ni=fo=bʁa=və=kɔ=kɛ̃ 18
a=lodə=ʁo=zə=ʒə=mεt=mε=mo=puʁ=œ̃=nœ̃=tεl=ki=dam=a=me=na=ʒe 18

ε=bjɛ̃=εllə=lə=sɔ̃ʒə=lə=ʒy=ʁə=syʁ=la=tɔ̃=bə=də=ma=mε=ʁə=ʒə=nə=pɥi 19
sε=ve=ʁi=te=zo=nɔ̃bʁə=də=ka=tʁə=sa=ʃe=lə=lε=nje=o=i=ʁεs=pi=ʁablə 19
mεmə=si=sε=də=la=vε=nəa=la=vε=nə=i=mɔ=le=e=ɡɔʁ=ʒe=sa=kʁi=fje=ʒə=sɥi 21
dy=nə=fo=ʁu=je=paʁ=mε=sɑ̃=bla=blə=di=sɑ̃=bla=blə=zεɡ=ze=kʁa=blə 18

səl=ε=tʁə=ε=tʁə=səl=e=sə=le=te=mwɛ̃=tε=mwɛ̃=bo=e=sø=lε 17
kø=ki=səl=zε=tʁə=ze=sɑ̃=nε=tʁə=pwɛ̃=pwɛ̃=te=dy=dwa=lε 15
lœʁ=bu=lə=ma=bu=lə=də=məʁ=tʁje=a=la=ly=ʁə=dɑ̃=ʒə=u=vεʁ=εtʁə 18
lə=ʁɔ=do=mɔ̃=ki=ε=til=si=sə=nε=twa=a=vɑ̃=mε=mə=kə=də=nεtʁə 18

sεt=e=ʃɑ̃ʒə=də=ʁe=plik=za=ky=za=tʁi=sə=zɑ̃=tʁə=lε=tʁəe=lə=pa=ʁεtʁə 18
vεnə=tɑ̃=ta=ti=və=də=ʁe=zu=dʁə=lə=di=la=mə=də=la=vi=ki=ε=ty=nə=faʁsə 21
vεnə=tɑ̃=ta=ti=və=də=ʁe=zu=dʁə=lə=di=la=mə=də=la=vi=ki=ε=ty=nə=ɡaʁsə 21
sεtəe=tʁɑ̃=ʒə=ʁə=li=kə=lə=pɔ=ε=mə=ɑ̃=də=mə=ʁə=ly=ni=kə=mo=pjεtʁə 19

fa=ʁid=mɔ=a=mεd=za=lud 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 2

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
29/09/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 04/10/2011 23:43

L'écrit contient 221 mots qui sont répartis dans 5 strophes.