Poème-France.com

Poeme : 6 Mois6 Mois

6 mois que j apprend a vivre sans toi
A avoir l impression que tous s ecroule
Que plus rien n a d importance
Que la vie est bien terne et grise
A ce demande si la mort ne serait pas la delivrance
Mais le temp efface partiellement ce sentiment de mal etre
Et il y a 2 semaines on c revue
C etais incommensurablement bon de te revoir
En partant tu ma pris dans tes bras
Juste 2 min de bonheur a sentir ton cœur pres du mien
Et tu es repartie aussi vite
Que mes vieux demons sont revenu
Zarkass

PostScriptum

que dire de plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si- mwa kə ʒi apʁɑ̃t- a vivʁə sɑ̃ twa
a avwaʁ εl ɛ̃pʁesjɔ̃ kə tus εs εkʁulə
kə plys ʁjɛ̃ εn a de ɛ̃pɔʁtɑ̃sə
kə la vi ε bjɛ̃ tεʁnə e ɡʁizə
a sə dəmɑ̃də si la mɔʁ nə səʁε pa la dəlivʁɑ̃sə
mε lə tɑ̃p efasə paʁsjεllmɑ̃ sə sɑ̃timɑ̃ də mal εtʁə
e il i a dø səmεnəz- ɔ̃ se ʁəvɥ
se ətεz- ɛ̃kɔmɑ̃syʁabləmɑ̃ bɔ̃ də tə ʁəvwaʁ
ɑ̃ paʁtɑ̃ ty ma pʁi dɑ̃ tε bʁa
ʒystə dø mɛ̃ də bɔnœʁ a sɑ̃tiʁ tɔ̃ kœʁ pʁə- dy mjɛ̃
e ty ε ʁəpaʁti osi vitə
kə mε vjø dəmɔ̃ sɔ̃ ʁəvəny