Poème-France.com

Poeme : Peur Davouer Mais Ensuite Ne Pas RegretterPeur Davouer Mais Ensuite Ne Pas Regretter

~Peur Davouer mais Ensuite ne pas Regretter~
Dans le soirée,
Nous avon parler serieusement,
Sans se cacher,
Le moindre Detail…

Tu mas avouer beaucoup de chose
Et moi je tai avouer que je tavais tromper
Tu la un peu mal pris
Et jen suis consiente.

Jai p-t pleurer en te lanoncant
Et sa cetais pour
Que tu voie que je taime
Et que je le regrette Vraiment

Tous etais pris ds les deosrdes
De mon cœur
Il falais que je ten parle
Il ne falais rien que je te cache.

« Avant de te Lavouer » Peur…
Peur que tu me quitte,
Peur de ta reaction,
Peur de faire detruire ma reputation,
Peur de tout ds le fond

« En te Lannoncant » Peur…
Peur de te perdre sous le coup,
Peur ke tu naie plus confiance en moi,
Peur de se ke tu allais me dire
Peur encore de tout.

Par contre, Un sens etais bien,
Je ta lai dit, Tu ma ecouter,
Et tu a surment realiser que je lai vraiment regretter,
Alors tu a su se que je pensais
Maintenant de tout sa.

Tu m’as dit que tu etais content,
Content de lavoir appris de moi.
Tu m’as dit que cetais du passer,
Et que le passer etais a oublier.
Tu m’as dit que tu comprenais.
Et que tu ne men voulais pas pour autant.
Tu m’as dit que tu orais kan meme confiance en moi,
Juskau prochaine fois (Où il ny en ora pas)
Tu m’as dit que tu me pardonnais,
Cetais selement un erreure,
Tu m’as dit que tu ne voulais pas me perdre,
Que tu maimais…

Jtaime C} {r ! §t () p} {£r & Thanks de mavoir pardonner…
Cest en fesant des erreure ke lon apprend et sappercoit loske lont naime vraiment
Xxxxx
Zt£M£C}{Ri§xx

PostScriptum

Avouer Se ke vous aver sur le coeur. . . Sa peu arranger ben dé chose. . . ; ) peace ya xx


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tildə pœʁ davue mεz- ɑ̃sɥitə nə pa ʁəɡʁεte tildə
dɑ̃ lə swaʁe,
nuz- avɔ̃ paʁle səʁjøzəmɑ̃,
sɑ̃ sə kaʃe,
lə mwɛ̃dʁə dətaj…

ty mas avue boku də ʃozə
e mwa ʒə tε avue kə ʒə tavε tʁɔ̃pe
ty la œ̃ pø mal pʁi
e ʒεn sɥi kɔ̃sjɛ̃tə.

ʒε pe te pləʁe ɑ̃ tə lanɔ̃kɑ̃
e sa sətε puʁ
kə ty vwa kə ʒə tεmə
e kə ʒə lə ʁəɡʁεtə vʁεmɑ̃

tusz- ətε pʁi de εs lε dəɔsʁdə
də mɔ̃ kœʁ
il falε kə ʒə tεn paʁlə
il nə falε ʁjɛ̃ kə ʒə tə kaʃə.

« avɑ̃ də tə lavuəʁ » pœʁ…
pœʁ kə ty mə kitə,
pœʁ də ta ʁəaksjɔ̃,
pœʁ də fεʁə dətʁɥiʁə ma ʁəpytasjɔ̃,
pœʁ də tu de εs lə fɔ̃

« εn tə lanɔ̃kɑ̃t » pœʁ…
pœʁ də tə pεʁdʁə su lə ku,
pœʁ kə ty nε plys kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa,
pœʁ də sə kə ty alε mə diʁə
pœʁ ɑ̃kɔʁə də tu.

paʁ kɔ̃tʁə, œ̃ sɑ̃sz- ətε bjɛ̃,
ʒə ta lε di, ty ma əkute,
e ty a syʁme ʁəalize kə ʒə lε vʁεmɑ̃ ʁəɡʁεte,
alɔʁ ty a sy sə kə ʒə pɑ̃sε
mɛ̃tənɑ̃ də tu sa.

ty ma di kə ty ətε kɔ̃tɑ̃,
kɔ̃tɑ̃ də lavwaʁ apʁi də mwa.
ty ma di kə sətε dy pase,
e kə lə pase ətεz- a ublje.
ty ma di kə ty kɔ̃pʁənε.
e kə ty nə mεn vulε pa puʁ otɑ̃.
ty ma di kə ty ɔʁε kɑ̃ məmə kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa,
ʒysko pʁoʃεnə fwas (u il ni ɑ̃n- ɔʁa pas)
ty ma di kə ty mə paʁdɔnε,
sətε sələmɑ̃ œ̃n- eʁəʁə,
ty ma di kə ty nə vulε pa mə pεʁdʁə,
kə ty mεmε…

ʒtεmə se fεʁmə akɔladə uvʁə akɔladə εʁ ! t () p fεʁmə akɔladə uvʁə akɔladə livʁə- εʁ e tɑ̃k də mavwaʁ paʁdɔne…
sεst ɑ̃ fəzɑ̃ dεz- eʁəʁə kə lɔ̃ apʁɑ̃t- e sapεʁkwa lɔskə lɔ̃ nεmə vʁεmɑ̃
iks iks iks iks