Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Peur Davouer Mais Ensuite Ne Pas Regretter

Poème - Sans Thème -
Publié le 12/04/2004 00:00

L'écrit contient 300 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Zt£M£C}{Ri§xx

Peur Davouer Mais Ensuite Ne Pas Regretter

~Peur Davouer mais Ensuite ne pas Regretter~
Dans le soirée,
Nous avon parler serieusement,
Sans se cacher,
Le moindre Detail…

Tu mas avouer beaucoup de chose
Et moi je tai avouer que je tavais tromper
Tu la un peu mal pris
Et jen suis consiente.

Jai p-t pleurer en te lanoncant
Et sa cetais pour
Que tu voie que je taime
Et que je le regrette Vraiment

Tous etais pris ds les deosrdes
De mon cœur
Il falais que je ten parle
Il ne falais rien que je te cache.

« Avant de te Lavouer » Peur…
Peur que tu me quitte,
Peur de ta reaction,
Peur de faire detruire ma reputation,
Peur de tout ds le fond

« En te Lannoncant » Peur…
Peur de te perdre sous le coup,
Peur ke tu naie plus confiance en moi,
Peur de se ke tu allais me dire
Peur encore de tout.

Par contre, Un sens etais bien,
Je ta lai dit, Tu ma ecouter,
Et tu a surment realiser que je lai vraiment regretter,
Alors tu a su se que je pensais
Maintenant de tout sa.

Tu m’as dit que tu etais content,
Content de lavoir appris de moi.
Tu m’as dit que cetais du passer,
Et que le passer etais a oublier.
Tu m’as dit que tu comprenais.
Et que tu ne men voulais pas pour autant.
Tu m’as dit que tu orais kan meme confiance en moi,
Juskau prochaine fois (Où il ny en ora pas)
Tu m’as dit que tu me pardonnais,
Cetais selement un erreure,
Tu m’as dit que tu ne voulais pas me perdre,
Que tu maimais…

Jtaime C} {r ! §t () p} {£r & Thanks de mavoir pardonner…
Cest en fesant des erreure ke lon apprend et sappercoit loske lont naime vraiment
Xxxxx
 • Pieds Hyphénique: Peur Davouer Mais Ensuite Ne Pas Regretter

  til=de=peur=da=vouer=mais=en=suite=ne=pas=re=gret=ter=tilde 14
  dans=le=soi=rée 4
  nous=a=von=par=ler=se=rieuse=ment 8
  sans=se=ca=cher 4
  le=moin=dre=de=tail 5

  tu=mas=a=vouer=beau=coup=de=chose 8
  et=moi=je=tai=a=vouer=que=je=ta=vais=trom=per 12
  tu=la=un=peu=mal=pris 6
  et=jen=suis=con=sien=te 6

  jai=p=t=pleu=rer=en=te=la=non=cant 10
  et=sa=ce=tais=pour 5
  que=tu=voie=que=je=tai=me 7
  et=que=je=le=re=gret=te=vraiment 8

  tous=e=tais=pris=d=s=les=deosrdes 8
  de=mon=cœur 3
  il=fa=lais=que=je=ten=pa=rle 8
  il=ne=fa=lais=rien=que=je=te=cache 9

  a=vant=de=te=la=vouer=peur 8
  peur=que=tu=me=quit=te 6
  peur=de=ta=reac=ti=on 6
  peur=de=faire=de=trui=re=ma=re=pu=ta=tion 11
  peur=de=tout=d=s=le=fond 7

  en=te=lan=non=cant=peur 7
  peur=de=te=per=dre=sous=le=coup 8
  peur=ke=tu=naie=plus=con=fianceen=moi 8
  peur=de=se=ke=tu=al=lais=me=dire 9
  peur=en=co=re=de=tout 6

  par=con=tre=un=sens=e=tais=bien 8
  je=ta=lai=dit=tu=ma=e=cou=ter 9
  et=tu=a=sur=ment=rea=li=ser=que=je=lai=vraiment=re=gret=ter 15
  a=lors=tu=a=su=se=que=je=pen=sais 10
  main=te=nant=de=tout=sa 6

  tu=mas=dit=que=tu=e=tais=content 8
  content=de=la=voir=ap=pris=de=moi 8
  tu=mas=dit=que=ce=tais=du=pas=ser 9
  et=que=le=pas=ser=e=tais=a=ou=blier 10
  tu=mas=dit=que=tu=com=pre=nais 8
  et=que=tu=ne=men=vou=lais=pas=pour=au=tant 11
  tu=mas=dit=que=tu=o=rais=kan=me=me=con=fianceen=moi 13
  jus=kau=pro=chaine=fois=où=il=ny=en=o=ra=pas 12
  tu=mas=dit=que=tu=me=par=don=nais 9
  ce=tais=se=le=ment=un=er=reure 8
  tu=mas=dit=que=tu=ne=vou=lais=pas=me=perdre 11
  que=tu=mai=mais 4

  jtaime=c=fer=meac=co=la=de=ou=vre=ac=co=la=de=r=§t=p=fer=me=ac=co=la=de=ou=vre=ac=co=la=de=li=vres=r=et=thanks=de=ma=voir=par=don=ner 39
  cest=en=fe=sant=des=er=reure=ke=lon=ap=prend=et=sap=per=coit=los=ke=lont=nai=me=vraiment 21
  x=x=x=x 4
 • Phonétique : Peur Davouer Mais Ensuite Ne Pas Regretter

  tildə pœʁ davue mεz- ɑ̃sɥitə nə pa ʁəɡʁεte tildə
  dɑ̃ lə swaʁe,
  nuz- avɔ̃ paʁle səʁjøzəmɑ̃,
  sɑ̃ sə kaʃe,
  lə mwɛ̃dʁə dətaj…

  ty mas avue boku də ʃozə
  e mwa ʒə tε avue kə ʒə tavε tʁɔ̃pe
  ty la œ̃ pø mal pʁi
  e ʒεn sɥi kɔ̃sjɛ̃tə.

  ʒε pe te pləʁe ɑ̃ tə lanɔ̃kɑ̃
  e sa sətε puʁ
  kə ty vwa kə ʒə tεmə
  e kə ʒə lə ʁəɡʁεtə vʁεmɑ̃

  tusz- ətε pʁi de εs lε dəɔsʁdə
  də mɔ̃ kœʁ
  il falε kə ʒə tεn paʁlə
  il nə falε ʁjɛ̃ kə ʒə tə kaʃə.

  « avɑ̃ də tə lavuəʁ » pœʁ…
  pœʁ kə ty mə kitə,
  pœʁ də ta ʁəaksjɔ̃,
  pœʁ də fεʁə dətʁɥiʁə ma ʁəpytasjɔ̃,
  pœʁ də tu de εs lə fɔ̃

  « εn tə lanɔ̃kɑ̃t » pœʁ…
  pœʁ də tə pεʁdʁə su lə ku,
  pœʁ kə ty nε plys kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa,
  pœʁ də sə kə ty alε mə diʁə
  pœʁ ɑ̃kɔʁə də tu.

  paʁ kɔ̃tʁə, œ̃ sɑ̃sz- ətε bjɛ̃,
  ʒə ta lε di, ty ma əkute,
  e ty a syʁme ʁəalize kə ʒə lε vʁεmɑ̃ ʁəɡʁεte,
  alɔʁ ty a sy sə kə ʒə pɑ̃sε
  mɛ̃tənɑ̃ də tu sa.

  ty ma di kə ty ətε kɔ̃tɑ̃,
  kɔ̃tɑ̃ də lavwaʁ apʁi də mwa.
  ty ma di kə sətε dy pase,
  e kə lə pase ətεz- a ublje.
  ty ma di kə ty kɔ̃pʁənε.
  e kə ty nə mεn vulε pa puʁ otɑ̃.
  ty ma di kə ty ɔʁε kɑ̃ məmə kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa,
  ʒysko pʁoʃεnə fwas (u il ni ɑ̃n- ɔʁa pas)
  ty ma di kə ty mə paʁdɔnε,
  sətε sələmɑ̃ œ̃n- eʁəʁə,
  ty ma di kə ty nə vulε pa mə pεʁdʁə,
  kə ty mεmε…

  ʒtεmə se fεʁmə akɔladə uvʁə akɔladə εʁ ! t () p fεʁmə akɔladə uvʁə akɔladə livʁə- εʁ e tɑ̃k də mavwaʁ paʁdɔne…
  sεst ɑ̃ fəzɑ̃ dεz- eʁəʁə kə lɔ̃ apʁɑ̃t- e sapεʁkwa lɔskə lɔ̃ nεmə vʁεmɑ̃
  iks iks iks iks
 • Pieds Phonétique : Peur Davouer Mais Ensuite Ne Pas Regretter

  til=də=pœʁ=da=vu=e=mε=zɑ̃s=ɥitə=nə=pa=ʁə=ɡʁε=te=til=də 16
  dɑ̃=lə=swa=ʁe 4
  nu=za=vɔ̃=paʁ=le=sə=ʁj=ø=zə=mɑ̃ 10
  sɑ̃=sə=ka=ʃe 4
  lə=mwɛ̃=dʁə=də=taj 5

  ty=mas=a=vu=e=bo=ku=də=ʃo=zə 10
  e=mwaʒə=tε=a=vu=e=kə=ʒə=ta=vε=tʁɔ̃=pe 12
  ty=la=œ̃=pø=mal=pʁi 6
  e=ʒεn=sɥi=kɔ̃=sj=ɛ̃=tə 7

  ʒε=pe=te=plə=ʁe=ɑ̃=tə=la=nɔ̃=kɑ̃ 10
  e=sa=sə=tε=puʁ 5
  kə=ty=vwa=kə=ʒə=tε=mə 7
  e=kə=ʒə=lə=ʁə=ɡʁε=tə=vʁε=mɑ̃ 9

  tus=zə=tε=pʁi=de=εsə=lε=də=ɔs=ʁdə 10
  də=mɔ̃=kœ=ʁə 4
  il=fa=lε=kə=ʒə=tεn=paʁ=lə 8
  il=nə=fa=lε=ʁjɛ̃=kə=ʒə=tə=ka=ʃə 10

  a=vɑ̃=də=tə=la=vu=əʁ=pœ=ʁə 10
  pœ=ʁə=kə=ty=mə=ki=tə 7
  pœ=ʁə=də=ta=ʁə=ak=sj=ɔ̃ 8
  pœʁ=də=fεʁə=dət=ʁɥi=ʁə=ma=ʁə=py=ta=sjɔ̃ 11
  pœ=ʁə=də=tu=de=ε=sə=lə=fɔ̃ 9

  εn=tə=la=nɔ̃=kɑ̃t=pœ=ʁə 8
  pœ=ʁə=də=tə=pεʁ=dʁə=su=lə=ku 9
  pœʁ=kə=ty=nε=plys=kɔ̃=fjɑ̃=sə=ɑ̃=mwa 10
  pœʁ=də=sə=kə=ty=a=lε=mə=di=ʁə 10
  pœ=ʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=də=tu 7

  paʁ=kɔ̃=tʁə=œ̃=sɑ̃s=zə=tε=bj=ɛ̃ 9
  ʒə=ta=lε=di=ty=ma=ə=ku=te 9
  e=ty=a=syʁ=me=ʁəa=li=ze=kə=ʒə=lε=vʁε=mɑ̃ʁə=ɡʁε=te 15
  a=lɔʁ=ty=a=sy=sə=kə=ʒə=pɑ̃=sε 10
  mɛ̃=tə=nɑ̃=də=tu=sa 6

  ty=ma=di=kə=ty=ə=tε=kɔ̃=tɑ̃ 9
  kɔ̃=tɑ̃=də=la=vwaʁ=a=pʁi=də=mwa 9
  ty=ma=di=kə=sə=tε=dy=pa=se 9
  e=kə=lə=pa=se=ə=tε=za=u=blje 10
  ty=ma=di=kə=ty=kɔ̃=pʁə=nε 8
  e=kə=tynə=mεn=vu=lε=pa=puʁ=o=tɑ̃ 10
  ty=ma=dikə=ty=ɔ=ʁε=kɑ̃=mə=mə=kɔ̃=fjɑ̃=səɑ̃=mwa 13
  ʒys=ko=pʁo=ʃεnə=fwas=u=il=ni=ɑ̃=nɔ=ʁa=pas 12
  ty=ma=di=kə=ty=mə=paʁ=dɔ=nε 9
  sə=tε=sə=lə=mɑ̃=œ̃=ne=ʁə=ʁə 9
  ty=ma=di=kə=tynə=vu=lε=pa=mə=pεʁdʁə 10
  kə=ty=mε=mε 4

  ʒtεmə=se=fεʁ=məa=kɔ=la=də=u=vʁə=a=kɔ=la=də=εʁ=t=p=fεʁ=mə=a=kɔ=la=də=u=vʁə=a=kɔ=la=də=li=vʁə=εʁ=e=tɑ̃k=də=ma=vwaʁ=paʁ=dɔ=ne 39
  sεst=ɑ̃fə=zɑ̃=dε=ze=ʁə=ʁə=kə=lɔ̃=a=pʁɑ̃=te=sa=pεʁ=kwa=lɔs=kə=lɔ̃=nε=mə=vʁε=mɑ̃ 22
  iks=iks=iks=iks 4

PostScriptum

Avouer Se ke vous aver sur le coeur. . . Sa peu arranger ben dé chose. . . ; ) peace ya xx

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/04/2004 00:00Akopalyks 57

bien qu’il t’est pardonné mais la vérité est défois mieux d’être cachée

Auteur de Poésie
26/06/2004 00:00Tite_Sune

vraiment beau poeme. . . jaimerais faire comme ton chum pardonner au mien de lavoir faite:( jaimerais tellement. . . . . ton chum tadore vraiment et bravo detre aussi honnete sa prend du monde comme toi !!!

Auteur de Poésie
15/07/2004 00:00M!$$

bravo pour ton courage! é c 1 bone choz de lui avoir di é mnt gsper ke ta compri kil ne falé plu recomencer. voila gro bizou

Auteur de Poésie
15/05/2005 03:12D£d's

c vrm courageux de ta part s’avoir dit sa à cte gars la, pis sa doit etre vrm un bon gars de t’avoir pardonné, c’est vrm fort
braaaaaaaavo!
D£d’S