Poeme : De L’amour A L’horreur

De L’amour A L’horreur

Tu tombe amoureuse
Il te dit qu’il t’aime
Et sans réfléchir
Vous passer a l’acte

Ton corps sur le cien
Vous passez une nuit innobliable
Puis tu te retrouve enceinte
Sans savoir ce qui t’atend

Tu porte son enfents
Il te laisse tomber
Tu finis par réaliser
Qu’il ta blesser

Tout ces nuits que tu croyais magiques
Se sont envollées
Tu n’a qu’une seul chose en tête
Te faire avorter

Tu ne cesse de pleurer
Naive et impuissante
Tu te retrouve toute seule

Il étais tout pour toi
Il disait que rien ne pouvais arrivée
Qu’il te laisserai jamais tomber

Ces paroles prononcée
Son maintenant choses du passé

Tu aurais du te douter
Qu’il ne disais pas la vérité

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: De L’amour A L’horreur

  tu=tom=be=a=mou=reuse 6
  il=te=dit=quil=tai=me 6
  et=sans=ré=flé=chir 5
  vous=pas=ser=a=la=cte 6

  ton=corps=sur=le=cien 5
  vous=pas=sez=une=nuit=in=no=bliable 8
  puis=tu=te=re=trouveen=ceinte 6
  sans=sa=voir=ce=qui=ta=tend 7

  tu=por=te=son=en=fents 6
  il=te=lais=se=tom=ber 6
  tu=fi=nis=par=ré=a=li=ser 8
  quil=ta=bles=ser 4

  tout=ces=nuits=que=tu=cro=yais=ma=giques 9
  se=sont=en=vol=lées 5
  tu=na=quune=seul=cho=seen=tête 7
  te=fai=re=a=vor=ter 6

  tu=ne=ces=se=de=pleu=rer 7
  nai=ve=et=im=puis=sante 6
  tu=te=re=trouve=tou=te=seule 7

  il=é=tais=tout=pour=toi 6
  il=di=sait=que=rien=ne=pou=vais=ar=ri=vée 11
  quil=te=laisse=rai=ja=mais=tom=ber 8

  ces=pa=roles=pro=non=cée 6
  son=mainte=nant=cho=ses=du=pas=sé 8

  tu=au=rais=du=te=dou=ter 7
  quil=ne=di=sais=pas=la=vé=ri=té 9
 • Phonétique : De L’amour A L’horreur

  ty tɔ̃bə amuʁøzə
  il tə di kil tεmə
  e sɑ̃ ʁefleʃiʁ
  vu pase a laktə

  tɔ̃ kɔʁ syʁ lə sjɛ̃
  vu pasez- ynə nɥi inɔbljablə
  pɥi ty tə ʁətʁuvə ɑ̃sɛ̃tə
  sɑ̃ savwaʁ sə ki tatɑ̃

  ty pɔʁtə sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃
  il tə lεsə tɔ̃be
  ty fini paʁ ʁealize
  kil ta blese

  tu sε nɥi kə ty kʁwajε maʒik
  sə sɔ̃t- ɑ̃vɔle
  ty na kynə səl ʃozə ɑ̃ tεtə
  tə fεʁə avɔʁte

  ty nə sεsə də pləʁe
  nεvə e ɛ̃pɥisɑ̃tə
  ty tə ʁətʁuvə tutə sələ

  il etε tu puʁ twa
  il dizε kə ʁjɛ̃ nə puvεz- aʁive
  kil tə lεsəʁε ʒamε tɔ̃be

  sε paʁɔlə pʁonɔ̃se
  sɔ̃ mɛ̃tənɑ̃ ʃozə dy pase

  ty oʁε dy tə dute
  kil nə dizε pa la veʁite
 • Syllabes Phonétique : De L’amour A L’horreur

  ty=tɔ̃=bə=a=mu=ʁøzə 6
  il=tə=di=kil=tε=mə 6
  e=sɑ̃=ʁe=fle=ʃiʁ 5
  vu=pa=se=a=lak=tə 6

  tɔ̃=kɔʁ=syʁ=lə=sj=ɛ̃ 6
  vu=pase=zynə=nɥi=i=nɔ=bljablə 7
  pɥi=tytə=ʁə=tʁu=və=ɑ̃sɛ̃tə 6
  sɑ̃=sa=vwaʁsə=ki=ta=tɑ̃ 6

  ty=pɔʁ=tə=sɔ̃=nɑ̃=fɑ̃ 6
  il=tə=lε=sə=tɔ̃=be 6
  ty=fi=ni=paʁ=ʁe=a=li=ze 8
  kil=ta=ble=se 4

  tu=sε=nɥikə=ty=kʁwa=jε=ma=ʒik 8
  sə=sɔ̃=tɑ̃=vɔ=le 5
  ty=na=kynə=səl=ʃo=zəɑ̃=tεtə 7
  tə=fε=ʁə=a=vɔʁ=te 6

  tynə=sε=sə=də=plə=ʁe 6
  nε=və=e=ɛ̃p=ɥi=sɑ̃tə 6
  tytəʁə=tʁuvə=tu=tə=sə=lə 6

  il=e=tε=tu=puʁ=twa 6
  il=di=zεkə=ʁjɛ̃nə=pu=vε=za=ʁi=ve 9
  kil=tə=lεsə=ʁε=ʒa=mε=tɔ̃=be 8

  sε=pa=ʁɔ=lə=pʁo=nɔ̃se 6
  sɔ̃=mɛ̃tə=nɑ̃=ʃo=zə=dy=pase 7

  ty=o=ʁε=dytə=du=te 6
  kil=nə=di=zε=pa=la=ve=ʁi=te 9

PostScriptum

réfléchisser vraiment en lisant ce poèmes ! ! ! ! ! c’est du vécu ! ! : P

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/06/2004 00:00Amandine (U)

tout d’abord merci pour ton commentaire puis aussi bravo pour ton poeme ou l’on ressen une forte souffrance courragr et si ta besoinde conseil ou de parlé car beaucoup de se site mon enormémen aidé ------ amandine_b@msn. com -------- kiss et courage

Poème Amour
Publié le 20/06/2004 00:00

L'écrit contient 128 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Tite_Sune

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs