Poème-France.com

Poeme : Comment Faire ?Comment Faire ?

Depuis le jour de ton départ,
Je n’fais qu’errer dans le brouillard.
Je n’arrive pas à te comprendre
Et je ne veux surtout pas m’méprendre.

J’ai le sentiment d’un abandon.
Et j’ai cette nette impression,
D’être la cause d’cette disparition.
Si c’est le cas, je te d’mande pardon.

Je n’avais pas pris conscience,
Que t’éprouvais autant de souffrance.
J’pensais qu’tu m’faisais confiance
Et qu’tu m’f’rais part de tes défaillances.

Je m’imaginais que la distance qui nous avez séparé
N’avait aucun impact sur notre complicité.
Apparemment je me suis bien trompée.

La veille je t’avais eu au téléphone.
Tu avais une voix joyeuse et monotone.
Cependant, à la fin d’notre discussion tu m’avais surprise.
Tu m’avais dis que tu m’aimais d’une voix claire, douce et précise.

J’en suis restée muette pendant un bon moment.
Puis je t’ai répondu : « Moi aussi » tout simplement.

Un jour après, j’ai appris ton décès.
D’douleurs j’en aurais hurlé,
Mais je n’en ai rien fait,
J’me suis juste enfermé et j’ai pleuré.

Mais le pire,
Ce fut lorsque j’appris
Que t’avais voulu en finir.

J’aurais du percevoir ton appel !
J’aurais pu éviter ton geste mortel.
Pourquoi n’ai – je pas réagi ?
Pourquoi je n’ai pas pu te sauver la vie ?

Dès mon plus jeune âge,
Je vivais avec toi dans les nuages.
Nous avions passé de si beaux instants ensembles.
Qu’aujourd’hui, encore, j’en tremble.

Et la nuit, lorsque je m’endors,
Je sens à nouveau tes mains si douce sur mon corps.
J’essaye alors de refouler mes sanglots
Mais mes larmes coulent à flot.
J’ai envie de te serrer contre moi,
J’aimerais toucher ton visage,
Sentir ton nez, ta bouche, ta peau sous mes doigts.
Mais tu n’es qu’un mirage.

Depuis ce jour – là je n’ai qu’un désir,
Celui de te rejoindre.
Pour pouvoir à nouveau avec toi, m’enfuir.
Pour pouvoir notre paradis atteindre.

Mais les autres me retiennent,
Et me font culpabiliser de ce souhait si cher.
Alors comment faire !
Pour rester avec eux sans éprouver de peine ?

Je n’ai aucune envie de te survivre.
Sans toi, je ne peux pas ma vie poursuivre.
Ensemble nous avions fait tant de projets.
Ensemble le monde, nous étions prêt à l’affronter.
1Roxana1

PostScriptum

J’ai écris ce poème, il y a longtemps.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəpɥi lə ʒuʁ də tɔ̃ depaʁ,
ʒə nfε keʁe dɑ̃ lə bʁujaʁ.
ʒə naʁivə pa a tə kɔ̃pʁɑ̃dʁə
e ʒə nə vø syʁtu pa mmepʁɑ̃dʁə.

ʒε lə sɑ̃timɑ̃ dœ̃n- abɑ̃dɔ̃.
e ʒε sεtə nεtə ɛ̃pʁesjɔ̃,
dεtʁə la kozə dsεtə dispaʁisjɔ̃.
si sε lə ka, ʒə tə dmɑ̃də paʁdɔ̃.

ʒə navε pa pʁi kɔ̃sjɑ̃sə,
kə tepʁuvεz- otɑ̃ də sufʁɑ̃sə.
ʒpɑ̃sε kty mfəzε kɔ̃fjɑ̃sə
e kty mfʁε paʁ də tε defajɑ̃sə.

ʒə mimaʒinε kə la distɑ̃sə ki nuz- ave sepaʁe
navε okœ̃ ɛ̃pakt syʁ nɔtʁə kɔ̃plisite.
apaʁamɑ̃ ʒə mə sɥi bjɛ̃ tʁɔ̃pe.

la vεjə ʒə tavεz- y o telefɔnə.
ty avεz- ynə vwa ʒwajøzə e monotɔnə.
səpɑ̃dɑ̃, a la fɛ̃ dnɔtʁə diskysjɔ̃ ty mavε syʁpʁizə.
ty mavε di kə ty mεmε dynə vwa klεʁə, dusə e pʁesizə.

ʒɑ̃ sɥi ʁεste mɥεtə pɑ̃dɑ̃ œ̃ bɔ̃ mɔmɑ̃.
pɥi ʒə tε ʁepɔ̃dy : « mwa osi » tu sɛ̃pləmɑ̃.

œ̃ ʒuʁ apʁε, ʒε apʁi tɔ̃ desε.
ddulœʁ ʒɑ̃n- oʁεz- yʁle,
mε ʒə nɑ̃n- ε ʁjɛ̃ fε,
ʒmə sɥi ʒystə ɑ̃fεʁme e ʒε pləʁe.

mε lə piʁə,
sə fy lɔʁskə ʒapʁi
kə tavε vuly ɑ̃ finiʁ.

ʒoʁε dy pεʁsəvwaʁ tɔ̃n- apεl !
ʒoʁε py evite tɔ̃ ʒεstə mɔʁtεl.
puʁkwa nε ʒə pa ʁeaʒi ?
puʁkwa ʒə nε pa py tə sove la vi ?

dε mɔ̃ plys ʒənə aʒə,
ʒə vivεz- avεk twa dɑ̃ lε nɥaʒə.
nuz- avjɔ̃ pase də si boz- ɛ̃stɑ̃z- ɑ̃sɑ̃blə.
koʒuʁdɥi, ɑ̃kɔʁə, ʒɑ̃ tʁɑ̃blə.

e la nɥi, lɔʁskə ʒə mɑ̃dɔʁ,
ʒə sɑ̃sz- a nuvo tε mɛ̃ si dusə syʁ mɔ̃ kɔʁ.
ʒesεj alɔʁ də ʁəfule mε sɑ̃ɡlo
mε mε laʁmə- kule a flo.
ʒε ɑ̃vi də tə seʁe kɔ̃tʁə mwa,
ʒεməʁε tuʃe tɔ̃ vizaʒə,
sɑ̃tiʁ tɔ̃ ne, ta buʃə, ta po su mε dwa.
mε ty nε kœ̃ miʁaʒə.

dəpɥi sə ʒuʁ la ʒə nε kœ̃ deziʁ,
səlɥi də tə ʁəʒwɛ̃dʁə.
puʁ puvwaʁ a nuvo avεk twa, mɑ̃fɥiʁ.
puʁ puvwaʁ nɔtʁə paʁadiz- atɛ̃dʁə.

mε lεz- otʁə- mə ʁətjεne,
e mə fɔ̃ kylpabilize də sə suε si ʃεʁ.
alɔʁ kɔmɑ̃ fεʁə !
puʁ ʁεste avεk ø sɑ̃z- epʁuve də pεnə ?

ʒə nε okynə ɑ̃vi də tə syʁvivʁə.
sɑ̃ twa, ʒə nə pø pa ma vi puʁsɥivʁə.
ɑ̃sɑ̃blə nuz- avjɔ̃ fε tɑ̃ də pʁɔʒε.
ɑ̃sɑ̃blə lə mɔ̃də, nuz- esjɔ̃ pʁε a lafʁɔ̃te.